Årsmöten – Dagordning

Dagordning för MABBAS årsmöte den 28 mars 2022
OBS att årsmötet genomförs digitalt och man behöver anmäla sitt deltagande senast onsdag 23 mars 2022 för att släppas in i mötet.

1. Mötet öppnas och information om inkomna poströster lämnas

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av två justerare, som jämte ordföranden ska justera årsmötesprotokollet

5. Fråga om mötets behöriga utlysande

6. Godkännande av dagordningen

7. Verksamhetsberättelse för 2021

8. Resultat- och balansräkning för 2021

9. Revisionsberättelse för 2021

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Fastställande av medlemsavgift för 2023

12. Val av ordförande

13. Val av ordinarie styrelseledamöter

14. Val av styrelsesuppleanter

15. Val av revisor

16. Val av revisorssuppleant

17. Val av valberedning med två ledamöter, av vilka en är sammankallande

18. Information från styrelsen

19. Fråga om årsmötet kan uppdra åt styrelsen att göra en donation till Stiftelsen Nordiska
museets fond för ekonomisk hjälp för att rädda Ukrainas kulturarv.

20. Övriga under mötet uppkomna frågor

21. Mötet avslutas

Denna dagordning är uppdaterad 2022-03-18

Kapitelavskiljare

%d bloggare gillar detta: