Årsmöten – Dagordning

Dagordning för MABBAS årsmöte den 23 mars 2023

1. Mötet öppnas och information om inkomna poströster lämnas, närvarolista upprättas.

2. Val av mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare.

4. Val av två justerare, som jämte ordföranden ska justera årsmötesprotokollet.

5. Fråga om mötets behöriga utlysande.

6. Godkännande av dagordningen.

7. Verksamhetsberättelse för 2022.

8. Resultat- och balansräkning för 2022.

9. Revisionsberättelse för 2022.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Fastställande av medlemsavgift för 2023. Medlemsavgiften föreslås vara oförändrad 100 kr för enskilda medlemmar och 500 kr för institutionsmedlemmar.

12. Information om styrelsens förslag till nya stadgar samt förslag om att de nya stadgarna får omedelbar verkan och praktiseras vid följande val av funktionärer. Muntlig information om styrelsens interna funktionärsvägledningsdokument.

13. Beslut om förslaget till nya stadgar samt dessas omedelbara verkan.

14. Val av ordförande (behövs ej, vår ordförande omvaldes 2022 för en tid av 2 år).

15. Val av styrelseledamöter i enlighet med valberedarnas förslag samt godkännande av att kvarvarande tid för funktionärer som nu är styrelsesuppleanter, att deras roll görs om till att vara styrelseledamöter (i enlighet med de nya stadgarna).

16. Val av två revisorer, varav en är sammankallande.

17. Val av sammankallande valberedare (den andra valberedaren valdes 2022 för en tid av 2 år).

18. Information från styrelsen.

19. Övriga under mötet uppkomna frågor.

20. Mötet avslutas.

Denna dagordning är uppdaterad 2023-03-20

Kapitelavskiljare

%d bloggare gillar detta: