Årsmöten – Dagordning

Dagordning för MABBAS årsmöte den 17 september 2020

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av två justerare, som jämte ordföranden ska justera årsmötesprotokollet

5. Fråga om mötets behöriga utlysande

6. Godkännande av dagordningen

7. Verksamhetsberättelse för 2019

8. Resultat- och balansräkning för 2019

9. Revisionsberättelse för 2019

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Fastställande av medlemsavgift för 2021

12. Val av ordförande

13. Val av ordinarie styrelseledamöter

14. Val av styrelsesuppleanter

15. Val av revisor

16. Val av revisorssuppleant

17. Val av valberedning med två ledamöter, av vilka en är sammankallande

18. Information från styrelsen

19. Övriga under mötet uppkomna frågor

20. Mötet avslutas

Kapitelavskiljare

<span>%d</span> bloggare gillar detta: