Årsmöten – Dagordning

Dagordning för MABBAS årsmöte den 24 maj 2021
OBS att årsmötet genomförs digitalt och man behöver anmäla sitt deltagande senast torsdag 20 maj 2021 för att släppas in i mötet. Se informationen i kallelsen som ligger här: https://foreningenmabbas.wordpress.com/2021/04/24/arsmote-den-24-maj-2021/

1. Mötet öppnas + uppgift om giltiga inkomna poströster

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av två justerare, som jämte ordföranden ska justera årsmötesprotokollet

5. Fråga om mötets behöriga utlysande

6. Godkännande av dagordningen

7. Verksamhetsberättelse för 2020

8. Resultat- och balansräkning för 2020

9. Revisionsberättelse för 2020

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Fastställande av medlemsavgift för 2022

12. Val av ordförande

13. Val av ordinarie styrelseledamöter

14. Val av styrelsesuppleanter

15. Val av revisor

16. Val av revisorssuppleant

17. Val av valberedning med två ledamöter, av vilka en är sammankallande

18. Information från styrelsen

19. Övriga under mötet uppkomna frågor

20. Mötet avslutas

Kapitelavskiljare

%d bloggare gillar detta: