Verksamhetsberättelser

MABBAS
Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivsanställda
Verksamhetsberättelse för år 2021
________________________________________

Årsmötet
Årsmötet hölls den 24 maj 2021 digitalt.

Styrelse och övriga förtroendevalda (fr o m 2021-05-24)
Ordinarie styrelseledamöter
Petra Nygård, ordförande, Stockholms Stadsmuseum
Agneta Höglander, kassör och medlemsansvarig, Sörmlands museum, Nyköping
Eva Lenneman, sekreterare, Spritmuseum, Stockholm
Sofia Svalmark, Flygvapenmuseum, Linköping
Karin Norberg, Krigsarkivet, Stockholm
Lina Ålenius, Malmö Museer
Ana Durán, ABCD Kulturarv & Byggnadskultur

Suppleanter
Josefine Furu (t o m 2021-10-12), Västerbottens Museum
Susanne Granlund, Eskilstuna Stadsmuseum
Jim Löfgren, Östergötlands museum
Charlotta Dohlvik, Sjöfartsmuseet & Göteborgs Stadsmuseum

Revisor
Lars-Erik Hansen, ordinarie, TAM-arkiv, Sthlm
Michael Hagström, suppleant, Postmuseum, Stockholm

Valberedning
Kajsa Lemon, Utbildningsradion
Mathilda Ängkvist, Nordiska Museets Bibliotek

Styrelsemöten 2021
Styrelsen har sammanträtt två gånger under året: den 8 feb samt ett konstituerande styrelsemöte i samband med årsmötet den 24 maj, båda digitalt.

Årsavgift 2021
Årsavgiften har varit 0 kr för enskild medlem och för institutioner.

Medlemsantal
Vid utgången av 2021 hade MABBAS 10 enskilda medlemmar (9 st 2020) och 36 institutions-medlemmar (37 st 2020). I institutionsmedlemskapet ingår även medlemskap
och rösträtt för en person.

Verksamhet
Liksom föregående år har föreningens verksamhet på grund av den pågående pandemin varit mycket begränsad. Inga fysiska aktiviteter har kunnat genomföras. Som kompensation till medlemmarna togs inte någon medlemsavgift ut under 2021. Årsmötet hölls digitalt den 24 maj och även denna gång gavs möjligheten att poströsta. Under året skickades fyra utskick till medlemmarna med mängder av tips och länkar till digitala aktiviteter och upplevelser från kulturarvsinstitutioner runtom i landet. Det första med titeln ”Ett nytt år och en ny vår med MABBAS” den 15 mars, det andra under rubriken ”Sensommar och höst med MABBAS” den 18 augusti, det tredje den 11 november under rubriken ”Röster i arkiven-Arkivens Dag” samt ett fjärde den 21 december med titeln ”Styrkan i gemenskapen och att vi har varandra”.

Websidor
Föreningens websidor har under 2021 haft 1417 st unika besök (1752 st 2020).

Stockholm i februari 2022

Styrelsen

Kapitelavskiljare

MABBAS
Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivsanställda
Verksamhetsberättelse för år 2020
________________________________________

Årsmötet
Årsmötet hölls den 17 september 2020 på Sjöhistoriska museet, SMM Stockholm.

Styrelse och övriga förtroendevalda (fr o m 2020-09-17)
Ordinarie styrelseledamöter
Petra Nygård, ordförande, Stockholms Stadsmuseum
Agneta Höglander, kassör och medlemsansvarig, Sörmlands museum, Nyköping
Eva Lenneman, sekreterare, Spritmuseum, Stockholm
Sofia Svalmark, Flygvapenmuseum, Linköping
Karin Norberg, Krigsarkivet, Stockholm
Lina Ålenius, Malmö Museer
Ana Durán, ABCD Kulturarv & Byggnadskultur

Suppleanter
Josefine Furu, Västerbottens Museum
Susanne Granlund, Eskilstuna Stadsmuseum
Jim Löfgren, Östergötlands museum
Charlotta Dohlvik, Sjöfartsmuseet & Göteborgs Stadsmuseum

Revisor
Lars-Erik Hansen, ordinarie, TAM-arkiv, Sthlm
Michael Hagström, suppleant, Postmuseum, Stockholm

Valberedning
Kajsa Lemon, Utbildningsradion
Mathilda Ängkvist, Nordiska Museets Bibliotek

Styrelsemöten 2020
Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året: den 10 februari på Stockholms Stadsarkiv, Kungsklippan, den 17 september på Sjöhistoriska museet (några ledamöter deltog digitalt) i samband med årsmötet samt 16 november (helt digitalt).

Årsavgift 2020
Årsavgiften har varit 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institutioner.

Medlemsantal
Vid utgången av 2020 hade MABBAS 9 enskilda medlemmar (10 st 2019) och 37 institutions-medlemmar (37 st 2019). I institutionsmedlemskapet ingår även medlemskap
och rösträtt för en person.

Verksamhet
På grund av pågående pandemi har föreningens verksamhet under året varit mycket begränsad. Endast en fysisk aktivitet hann genomföras innan restriktionerna satte stopp. Det var ett välbesökt seminarium den 10 februari hos Stockholms stadsarkiv med titeln Bekönade arkiv. Den planerade medlemsresan till Skåne i slutet av mars, inklusive årsmöte, fick ställas in. Årsmötet kunde hållas först i september men då gavs även möjlighet att delta digitalt samt att poströsta. Under hösten skickades två medlemsutskick med tips och länkar till det rika utbud av kunskap och upplevelser från kulturarvsinstitutioner runtom i landet som finns att ta del av på nätet. Det första med titeln Höstguld från MABBAS den 17 november och det andra den 20 december under rubriken Jul och nyår med MABBAS och klappar som varar länge.

Websidor
Föreningens websidor har under 2020 haft 1752 st unika besök (1810 st 2019).

Stockholm i april 2021

Styrelsen

Kapitelavskiljare

MABBAS
Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivsanställda
Verksamhetsberättelse för år 2019
________________________________________

Årsmötet
Årsmötet hölls den 28 mars 2019 på Sörmlands museum i Nyköping.

Styrelse och övriga förtroendevalda
Ordinarie styrelseledamöter
Eva Hult, ordförande, Sjöhistoriska museet, SMM Stockholm
Agneta Höglander, kassör och medlemsansvarig, Sörmlands museum, Nyköping
Eva Lenneman, sekreterare, Spritmuseum, Stockholm
Sofia Svalmark, Flygvapenmuseum, Linköping
Karin Norberg, Krigsarkivet, Stockholm
Lina Ålenius, Malmö Museer
Ana Durán, ABCD Kulturarv & Byggnadskultur

Suppleanter
Josefine Furu, Västerbottens Museum
Susanne Granlund, Eskilstuna Stadsmuseum
Jim Löfgren, Östergötlands museum
Petra Nygård, Stockholms Stadsmuseum

Revisor
Lars-Erik Hansen, ordinarie, TAM-arkiv, Sthlm

Valberedning
Kajsa Lemon, Utbildningsradion
Birgitta Modigh, Litografiska Museet

Styrelsemöten 2019
Styrelsen har sammanträtt fem gånger under året: den 21 januari på Postmuseum i Stockholm, den 28 mars (konstituerande styrelsemöte) på Sörmlands museum i Nyköping, den 20 maj på Stadsarkivet Liljeholmskajen i Stockholm, den 28 oktober på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm samt den 18 november på Stockholms Stadsmissions café, Grillska Huset i Gamla Stan i Stockholm.

Årsavgift 2019
Årsavgiften har varit 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institutioner.

Medlemsantal
Vid utgången av 2019 hade MABBAS 10 enskilda medlemmar (12 st 2018) och 37 institutions-medlemmar (34 st 2018). I institutionsmedlemskapet ingår även medlemskap
och rösträtt för en person.

Verksamhet
Under året har medlemmarna erbjudits att delta i följande aktiviteter:

-28 mars årsmöte och studiebesök i Nya Sörmlands museum som invigdes den 24 november 2018. Den nya byggnaden som är 13 000 kvm har föremålsmagasin mitt i huset, vilket gör samlingarna synliga på ett helt annat sätt än tidigare. Vi fick en rundvandring i den nya byggnaden med visning av arkivmagasinen, utställningarna och biblioteket. Antal medlemmar som kom: 12

-20 maj visning av Stadsarkivets nya filial på Liljeholmskajen i Stockholm. Filialen är tänkt att fungera som ett stadsbyggnadshistoriskt centrum med unika möjligheter att upptäcka och lära sig mer om stadens bebyggelseutveckling och bebyggelsehistoria. En viktig del av samlingarna består av Stockholms historiska byggnadsritningar som också är ett världsminne på UNESCOs lista. Här finns även en stor samling kartor och ritningar över Stockholms gator, parkområden, tunnelbana och geoteknik mm. All beställning av arkivmaterial sker digitalt, vilket man är först i Sverige med. Antal medlemmar som kom: 19

-28 oktober studiebesök och visning av Prins Eugens Waldemarsuddes arkiv och bibliotek. Waldemarsudde var mellan åren 1905-1947 prins Eugens privata hem. Han testamenterade hela anläggningen och samlingarna till svenska staten och efter hans död öppnade det som museum. På Waldemarsudde finns huvudsakligen två arkiv: ett från prinsens tid innehållande bl a en brevsamling, fotografier och andra handlingar, och ett ämbetsarkiv från den museala tiden med korrespondens, fotografier och handlingar rörande utställningar. Antal medlemmar som kom: 17

-18 november studiebesök med visning av Judiska museet i Stockholm. Museet återöppnades i juni i Stockholms äldsta bevarade synagoga, ett hus som haft en mycket stor betydelse för den judiska församlingen och som fungerat som centrum för judiskt liv i Sverige under nästan ett sekel. Vi fick en presentation av museets samlingar som består av föremål, bilder, dokument, brev och konst. Dokumentsamlingen består av bl a dagböcker, frimärken, vykort, manus till böcker, korrespondens, pass, skisser mm. Mycket är ovärderligt men också delvis outforskat och ett arbete med att göra dem tillgängliga digitalt i sin helhet pågår. Antal medlemmar som kom: 10

Websidor
Föreningens websidor har under 2019 haft 1810 st unika besök (1108 st 2018).

Stockholm i februari 2020

Styrelsen

Kapitelavskiljare

MABBAS
Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivsanställda
Verksamhetsberättelse för år 2018
________________________________________

Årsmötet
Årsmötet hölls den 12 mars 2018 på Institutet för språk och folkminnen, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, Uppsala arkivcentrum, Uppsala.

Styrelse och övriga förtroendevalda
Ordinarie styrelseledamöter
Eva Hult, ordförande, Sjöhistoriska museet, SMM Stockholm
Agneta Höglander, kassör och medlemsansvarig, Sörmlands museum, Nyköping
Kajsa Lemon, Postmuseum
Eva Lenneman, sekreterare, Spritmuseum, Stockholm
Sofia Svalmark, Flygvapenmuseum, Linköping
Karin Norberg, kontaktombud MABBAS-Öst, Krigsarkivet, Stockholm
Ana Durán, ABCD Kulturarv & Byggnadskultur

Suppleanter
Susanne Granlund, Eskilstuna Stadsmuseum
Jim Löfgren, Östergötlands museum
Lina Ålenius, Malmö Museer
Petra Nygård, Stockholms Stadsmuseum

Revisor
Lars-Erik Hansen, ordinarie, TAM-arkiv, Sthlm

Revisorssuppleant
Mariann Odelhall, Stockholms Stadsmuseum

Valberedning
Gunnel Mörkfors, Östergötlands länsmuseum
Ingrid Åkerlind, Stockholms stadsmuseum

Styrelsemöten 2018
Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året: den 19 februari på Sjöhistoriska museet i Stockholm, den 12 mars på DFU, Dialekt- och Folkminnesarkivet i Uppsala (konstituerande styrelsemöte) samt den 14 maj på Musikverkets arkivdepå i Nacka.

Årsavgift 2018
Årsavgiften har varit 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institutioner.

Medlemsantal
Vid utgången av 2018 hade MABBAS 12 enskilda medlemmar (10 st 2017) och 34 institutions-medlemmar (38 st 2017). I institutionsmedlemskapet ingår även medlemskap
och rösträtt för en person.

Verksamhet
Under året har medlemmarna erbjudits att delta i följande aktiviteter:

-19 februari studiebesök vid Östasiatiska Museets arkiv och bibliotek. Museets bibliotek är ett forsknings- och referensbibliotek för arkeologi, konst, kulturhistoria och historia i Asien. Biblioteket räknas till Nordeuropas bästa vad gäller sinologi med historiskt perspektiv och Sveriges främsta vad gäller kinesisk konsthistoria och arkeologi. I dokumentarkivet finns bl a kataloger och förteckningar över samlingarna, klipparkiv och korrespondens. 21 medlemmar deltog.

-12 mars visning av Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Institutionen arbetar med insamling, dokumentation och bevarande av Sveriges immateriella kulturarv. En viktig uppgift är att levandegöra och sprida kunskap om språk, dialekter, folkminnen och namn. 12 medlemmar deltog.

-14 maj visning av Musikverkets Arkivdepå i Gäddviken i Nacka. Musikverket är en statlig myndighet som startade 2011 med en rad olika verksamheter inom nyskapande och kulturarv. Myndighetens uppdrag är att bevara, främja och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv. Samlingarna består bland annat av tidigare självständiga verksamheter som Stiftelsen Rikskonserter, Marionettmuseet och Sveriges Teatermuseum som försvunnit och uppgått i Musikverket. 11 medlemmar deltog.

-11 okt heldags studiebesök vid Jönköpings läns museum. Museets vars uppdrag är att tillgängliggöra och levandegöra länets kulturarv, inriktar sig på konst och kulturhistoria. Programmet innehöll visning av bibliotek, arkiv och fotoarkiv. Vi fick även lyssna på presentationer av verksamheten i stort, museets forskarsal och Digital storytelling. Dagen avslutades med en visning av museets ”Bauervärld”, en lekfull utställning där besökaren får följa Jönköpings stolthet konstnären John Bauer, och till viss del även hans hustru Ester, genom korta utdrag ur brev, flera originalverk och teckningar.

-28-29 november DOSS höstmöte i samarbete med MABBAS på temat: Att bevara samtiden-bevarande och förvaltning av dokumentationer på museer, ett tvådagars seminarium som hölls på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Eva Hult och Petra Nygård från styrelsen representerade MABBAS i planeringen av konferensen. Ett ”call for paper” skickades ut och det färdiga programmet kom att innehålla tolv olika föredrag med föredragshållare från olika museer och arkivinstitutioner runt om i landet, bland andra Stockholms stadsmuseum, Västerbottens museum, Tekniska museet i Stockholm och Centrum för Näringslivshistoria samt ett bidrag från Norge. Moderator var arkivchef Jonas Engman från Nordiska museet. Konferensen samlade drygt 80 deltagare och hade dessutom en väntelista. Upplevelsen och utvärderingen av konferensen blev mycket positiv.

Websidor
Föreningens websidor har under 2018 haft 1108 st unika besök (871 st 2017).

Stockholm i februari 2019

Styrelsen

Kapitelavskiljare

MABBAS
Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivsanställda
Verksamhetsberättelse för år 2017
________________________________________

Årsmötet
Årsmötet hölls den 6 mars 2017 på Postmuseum, Stockholm.

Styrelse och övriga förtroendevalda
Ordinarie styrelseledamöter
Eva Hult, ordförande, Sjöhistoriska museet, SMM Stockholm
Agneta Höglander, kassör och medlemsansvarig, Sörmlands museum, Nyköping
Nina Kurdve, Västerbottens Museum
Eva Lenneman, sekreterare, Spritmuseum, Stockholm
Sofia Svalmark, Flygvapenmuseum, Linköping
Karin Norberg, kontaktombud MABBAS-Öst, Krigsarkivet, Stockholm
Ana Durán, ABCD Kulturarv & Byggnadskultur

Suppleanter
Susanne Granlund, Eskilstuna Stadsmuseum
Kajsa Lemon, Postmuseum
Jim Löfgren, Östergötlands museum
Lina Ålenius, Malmö Museer

Revisor
Lars-Erik Hansen, ordinarie, TAM-arkiv, Sthlm

Revisorssuppleant
Mariann Odelhall, Stockholms Stadsmuseum

Valberedning
Gunnel Mörkfors Östergötlands länsmuseum
Ingrid Åkerlind Stockholms stadsmuseum

Styrelsemöten 2017
Styrelsen har sammanträtt fyra gånger under året: den 6 mars på Postmuseum i Stockholm (konstituerande styrelsemöte), den 15 maj på Sjöhistoriska museet i Stockholm, den 12 oktober på Flygvapenmuseum i Linköping samt den 22 november på Nordiska museet i Stockholm.

Årsavgift 2017
Årsavgiften har varit 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institutioner.

Medlemsantal
Vid utgången av 2017 hade MABBAS 10 enskilda medlemmar (8 st 2016) och 38 st institutions-medlemmar (31 st 2016). I institutionsmedlemskapet ingår även medlemskap
och rösträtt för en person.

Verksamhet
Under året har medlemmarna erbjudits att delta i följande aktiviteter:
-6 mars visning av Riddarhusets arkiv och bibliotek. Riddarhuset har världsunika samlingar över de ätter som utgör den svenska adeln. Samlingarna av historiska föremål och dokument har nyligen flyttats tillbaka till Riddarhuset från tillfällig förvaring i Riksarkivet och installerats i nya klimatanpassade arkiv. 27 medlemmar deltog.

-15 maj visning av Filminstitutets arkiv och bibliotek. Besöket innehöll bland annat en presentation av institutets bakgrund och tillkomst, och den publika delen av biblioteket. Vi fick också en visning av bibliotekets arkiv och bild- och affischarkiv samt av delar av filmsamlingen som förvaras i så kallade fryskasematter. 23 medlemmar deltog.

-12 oktober arrangerades en heldags studieresa till Linköping. Programmet inleddes med en gemensam lunch på Flygvapenmuseum och därefter rundvandring i museets utställningar och visning av arkiv och bibliotek. Senare besöktes Linköpings stifts- och landsbibliotek och Östergötlands museum och dess arkiv. 11 medlemmar deltog.

-20 november besök vid Nordiska Museets arkiv. Arkivet är ett av Nordens största kulturhistoriska arkiv. Efter att ha utlokaliserats till andra lokaler har arkivet nu flyttat tillbaka till huvudbyggnaden på Djurgården. Besöket innehöll information om arkivsamlingarna och vi fick även ta del av museets erfarenheter kring flytten tillbaka till nyinredda lokaler. Vi fick även en presentation av hur museet arbetar med insamling och arkivering. 25 medlemmar deltog.

Websidor
Föreningens websidor har under 2017 haft 871 st unika besök (873 st 2016).

Stockholm i februari 2018

Styrelsen

Kapitelavskiljare

MABBAS
Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivsanställda
Verksamhetsberättelse för år 2016
________________________________________

Årsmötet
Årsmötet hölls den 14 mars 2016 på Armémuseum, Stockholm.

Styrelse och övriga förtroendevalda
Ordinarie styrelseledamöter
Eva Hult, ordförande, Sjöhistoriska museet, SMM, Stockholm
Mariann Odelhall, vice ordförande, Stockholms Stadsmuseum
Agneta Höglander, kassör och medlemsansvarig, Sörmlands museum, Nyköping
Eva Lenneman, sekreterare, Spritmuseum, Stockholm
Sofia Svalmark, Flygvapenmuseum, Linköping
Karin Norberg, kontaktombud MABBAS-Öst, Krigsarkivet, Stockholm
Ana Durán, Stockholm

Suppleanter
Susanne Granlund, Eskilstuna Stadsmuseum
Nina Kurdve, Västerbottens Museum
Kajsa Lemon, Postmuseum
Lina Åhlenius, Malmö Museer

Revisor, ordinarie
Lars-Erik Hansen, TAM-Arkiv, Stockholm

Revisorssuppleant
Inga-Lill Ankarberg, Sjöhistoriska museet, SMM, Stockholm

Valberedning
Gunnel Mörkfors, Östergötlands länsmuseum
Ingrid Åkerlind, Stockholms stadsmuseum

Styrelsemöten 2016
Styrelsen har sammanträtt fyra gånger under året, samtliga gånger i Stockholm. Den 15 februari på Sjöhistoriska museet, den 14 mars på Armémuseum (konstituerande styrelsemöte), den 2 maj på Spritmuseum och den 5 oktober på Sjöhistoriska museet.

Årsavgift 2016
Årsavgiften har varit 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institutioner.

Medlemsantal
Vid utgången av 2016 hade MABBAS 8 enskilda medlemmar (11 st 2015) och 31 st institutions-medlemmar (32 st 2015). I institutionsmedlemskapet ingår även medlemskap och rösträtt för en person.

Verksamhet
Under året har medlemmarna erbjudits att delta i följande aktiviteter:

-15 februari besök i Dramatens arkiv och bibliotek. Dag Kronlund, chef för Dramatens arkiv och bibliotek, visade runt och berättade om biblioteket, arkivet och teatern historiskt och nu. Här finns både arkivhandlingar knutna till teaterns föreställningar och sådana som vuxit fram ur administrationen. Biblioteket innehåller cirka 10 000 volymer av såväl dramatik, poesi och annan skönlitteratur som böcker i teaterhistoriska ämnen, biografier och allmän kulturhistoria.

-2 maj besök i biblioteket hos ArkDes, Arkitektur- och Designcentrum på Skeppsholmen.
På ArkDes finns Sveriges största arkitektursamling bestående av ritningar, skisser, handlingar, modeller, föremål och fotografier. I fotosamlingen finns cirka 500 000 fotografier i olika tekniker och ArkDes arbetar kontinuerligt med att digitalisera materialet. Bibliotek innehåller böcker och tidskrifter inom arkitektur- och stadsplaneringområdet.

-8-9 september medlemsresa till Umeå. Programmet innehöll bl a visning av Västerbottens museums arkiv, fotoarkiv och bibliotek, studiebesök på Forskningsarkivet, Umeå universitet och Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

-3 oktober visning av Tekniska museets arkiv. Programmet innehöll rundvandring i arkivet, information om Bäckströmprojektet (samlingen efter Helmer Bäckström, professor i fotografi vid KTH) och presentation av Tekniska museets digitaliseringsarbete (föremåls-och bilddatabasen Digitalt museum, projektet Digitala modeller).

Websidor
Föreningens websidor har under 2016 haft 873 unika besök (838 st 2015).

Stockholm i februari 2017

Styrelsen

Kapitelavskiljare

MABBAS
Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivsanställda
Verksamhetsberättelse för år 2015
________________________________________

Årsmötet
Årsmötet hölls den 9 mars 2015 på Stockholms Stadsmuseum, Frihamnen, Stockholm.

Styrelse och övriga förtroendevalda
Ordinarie styrelseledamöter
Eva Hult, ordförande, Sjöhistoriska museet, SMM, Stockholm
Mariann Odelhall, vice ordförande, Stockholms Stadsmuseum
Agneta Höglander, kassör och medlemsansvarig, Sörmlands museum, Nyköping
Eva Lenneman, sekreterare, Spritmuseum, Stockholm
Lena Nygren, Sundsvalls museum
Sofia Svalmark, Flygvapenmuseum, Linköping
Karin Norberg, kontaktombud MABBAS-Öst, Krigsarkivet, Stockholm

Suppleanter
Ana Durán, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Lindesbergs Museum
Jonas Engman, Nordiska museet
Susanne Granlund, Eskilstuna Stadsmuseum
Kajsa Lemon, Postmuseum

Revisor, ordinarie
Lars-Erik Hansen, TAM-Arkiv, Stockholm

Revisorssuppleant
Inga-Lill Ankarberg, Sjöhistoriska museet, SMM, Stockholm

Valberedning
Gunnel Mörkfors, Östergötlands länsmuseum
Ingrid Åkerlind, Stockholms stadsmuseum

Styrelsemöten 2015
Styrelsen har sammanträtt fem gånger under året, samtliga gånger i Stockholm. Den 16 januari på Sjöhistoriska museet, den 9 mars på Stockholms stadsmuseum i Frihamnen, arkiv, den 4 maj på Sjöhistoriska museet, den 5 oktober och 26 november på Postmuseum.

Årsavgift 2015
Årsavgiften har varit 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institutioner.

Medlemsantal
Vid utgången av 2015 hade MABBAS 11 enskilda medlemmar (15 st 2014) och 32 st institutions-medlemmar (34 st 2014). I institutionsmedlemskapet ingår även medlemskap och rösträtt för en person.

Verksamhet
Under året har medlemmarna erbjudits att delta i följande aktiviteter:

-16 februari visning av Strindbergsmuseets fotoarkiv, arkiv och bibliotek. Fotoarkivet består av ca 2 500 fotografier, bl a från Strindbergsuppsättningar över hela världen och Intima teatern samt porträtt av Strindberg och hans familj och miljöer med Strindbergsanknytning. Biblioteket har Sveriges största samling böcker av och om August Strindberg, ca 5000 volymer. (20 deltagare).

-9 mars, i samband med årsmötet, föreläste förre antikvarien vid Stockholms stadsmuseum Britta Petersson på temat: ”Flysta villasamhälles pionjärtid”. (14 deltagare)

-4 maj visning av verksamheten vid Heraldiska enheten, Riksarkivet. Enheten har ansvar för att heraldiska vapen och symboler, som syftar på staten eller statsmyndigheter, utförs i enlighet med gängse heraldiska normer samt att lagen som styr deras användning följs. (10 deltagare)

-5 oktober visning av Kungliga teatern Operans referensbibliotek, databaser och unika samling av noter från Operans snart 240-åriga historia. (22 deltagare)

-26 november: rekordmånga intresserade anmälde sig till MABBAS halvdagsseminarium på Postmuseum om flytt av arkiv- och fotosamlingar. Seminariets tema var hur man bäst organiserar en sådan flytt och vad man ska tänka på. Föredragshållare var Jonas Engman och Karin Neander som berättade om flytten av Nordiska museets arkiv, Lina Ålenius från Malmö museer som berättade om flyttarna av fotografisamlingar från Stockholms stadsmuseum respektive Malmö museer samt landsarkivarie Göran Kristiansson och arkivarie Annika Tergius som berättade om flytten av Landsarkivet i Lund från centrala staden till Arkivcentrum Syd. (77 deltagare)

Websidor
Föreningens websidor har under 2015 haft 838 unika besök (619 st 2014).

Stockholm i februari 2016

Styrelsen

Kapitelavskiljare

MABBAS
Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivsanställda
Verksamhetsberättelse för år 2014
________________________________________

Årsmötet
Årsmötet hölls den 24 mars 2014 på Stockholms Stadsmuseum, Frihamnen, Stockholm.

Styrelse och övriga förtroendevalda
Ordinarie styrelseledamöter
Eva Hult, ordförande, Sjöhistoriska museet, Stockholm
Mariann Odelhall, vice ordförande, Stockholms Stadsmuseum
Agneta Höglander, kassör och medlemsansvarig, Sörmlands museum, Nyköping
Eva Lenneman, sekreterare, Spritmuseum, Stockholm
Lena Nygren, Sundsvalls museum
Sofia Svalmark, Flygvapenmuseum, Linköping
Karin Norberg, kontaktombud MABBAS-Öst, Krigsarkivet, Stockholm

Suppleanter
Ana Durán, Arbetarrörelsens arkiv och bibl, Sthlm
Jonas Engman, Nordiska museet
Susanne Granlund, Eskilstuna Stadsmuseum
Kajsa Lemon, Postmuseum

Revisor, ordinarie
Clary Winberg, Regionmuseum Västra Götaland

Revisorssuppleant
Lennart Andersson, Västarvet

Valberedning
Gunnel Mörkfors, Östergötlands länsmuseum

Styrelsemöten 2014
Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året. Den 20 januari på Stockholms stadsarkiv, den 26 maj på Stadsbiblioteket i Eskilstuna samt den 10 november på Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Årsavgift 2014
Årsavgiften har varit 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institutioner.

Medlemsantal
Vid utgången av 2014 hade MABBAS 15 enskilda medlemmar (15 st 2013) och 34 st institutions-medlemmar (32 st 2013). I institutionsmedlemskapet ingår även medlemskap och rösträtt för en person.

Verksamhet
Under året har medlemmarna erbjudits att delta i följande aktiviteter:

– 20 januari visning av ”Stockholm ett världsminne” på Stockholms stadsarkiv, om hur Stockholms stads byggnadsritningsbestånd berättar om urbaniseringen av norra Europa

– 26 maj heldagsbesök i Eskilstuna med visning av utställningen ”Laddat” på Stadsmuseet,
visning av utställning på Konstmuseet samt av Svenskt barnbildarkiv (SBBA), samt visning
av Eskilskällan och Arkivhuset.

– 4-5 september tvådagars studieresa till Örebro och Grängesberg. Första dagen innehöll besök på Filmarkivet och Arbetarrörelsens arkivs magasin i Grängesberg. Dag två besöktes Arkivcentrum i Örebro samt Projektet Digitalis, ett samarbete mellan Stadsarkivet, Länsmuseet och Arbetsförmedlingen.

– 10 november besök på Rolf de Maré Studycenter på Dansmuseet i Stockholm med visning av fotoarkivet, arkivet och biblioteket.

Websidor
Föreningens websidor har under 2014 haft 619 unika besök (492 st 2013).

Stockholm i februari 2015

Styrelsen

Kapitelavskiljare

MABBAS
Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivsanställda
Verksamhetsberättelse för år 2013
________________________________________

Årsmötet
Årsmötet hölls den 18 mars 2013 på Armémuseum i Stockholm.

Styrelse och övriga förtroendevalda
Ordinarie styrelseledamöter
Eva Hult, ordförande, Sjöhistoriska museet, Stockholm
Mariann Odelhall, vice ordförande,  Stockholms Stadsmuseum
Agneta Höglander, kassör och medlemsansvarig,  Sörmlands museum, Nyköping
Eva Lenneman, sekreterare, Spritmuseum, Stockholm
Lena Nygren, Sundsvalls museum
Sofia Svalmark, Flygvapenmuseum, Linköping
Karin Norberg, kontaktombud MABBAS-Öst    Krigsarkivet, Stockholm

Suppleanter
Ana Durán,  Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm
Kerstin Ingelmark, Regionmuseet i Skåne, Kristianstad

Revisor
Clary Winberg, ordinarie, Regionmuseum Västra Götaland

Revisorssuppleant
Lennart Andersson,  Västarvet

Valberedning
Ulla Hallbäck, Västergötlands museum, Skara
Gunnel Mörkfors, Östergötlands länsmuseum

Styrelsemöten 2013
Styrelsen har sammanträtt fyra gånger under året. Den 11 februari på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, den 13 maj på Sjöhistoriska museet, den 25 september på Regionmuseet i Kristianstad samt den 18 november på Sjöhistoriska museet.

Årsavgift 2013
Årsavgiften har varit 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institutioner.

Medlemsantal
Vid utgången av 2013 hade MABBAS 15 enskilda medlemmar (22 st 2012) och 32 st institutions-medlemmar (31 st 2012). I institutionsmedlemskapet ingår även medlemskap och rösträtt för en person.

Verksamhet
Under året har medlemmarna erbjudits att delta i följande aktiviteter:

– 11 februari studiebesök på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek då vi fick höra om deras arbete, samt om den stora flytt som gjorts från arbetarrörelsens gamla område vid Norra Bantorget i Stockholm till Flemingsberg. (14 deltagare)

-13 maj studiebesök på Centrum för Vetenskapshistoria, Stockholm (18 deltagare)

-24-25 september fotoseminarium om analoga bilder i samarbete med Regionmuseet Kristianstad och Östergötlands Museum inom Cresco-projektet (20 deltagare)

-18 november studiebesök på Sjöhistoriska museet med en visning av tatueringsutställningen ”Tro, hopp och kärlek” på temat  ”Att försöka analysera äldre museisamlingar av fotografier och arkivalier med hjälp av nya perspektiv, särskilt med genusperspektiv”. Med efterföljande livliga diskussioner (15 deltagare).

Websidor
Föreningens websidor har under 2013 haft 1132 unika besök.

Stockholm i februari 2014

Styrelsen

Kapitelavskiljare

MABBAS
Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivsanställda
Verksamhetsberättelse för år 2012
________________________________________

Årsmötet
Årsmötet hölls den 28 mars 2012 på Stora Teatern i Göteborg.

Styrelse och övriga förtroendevalda
Ordinarie styrelseledamöter
Eva Hult, ordförande    Sjöhistoriska museet, Stockholm
Mariann Odelhall, vice ordförande, Stockholms Stadsmuseum
Agneta Höglander, kassör och medlemsansvarig    Sörmlands museum, Nyköping
Eva Lenneman, sekreterare, Spritmuseum, Sthlm
Lena Nygren, Sundsvalls museum
Sofia Svalmark, Flygvapenmuseum, Linköping

Suppleanter
Karin Norberg, kontaktombud MABBAS-Öst    Postmuseum, Stockholm
Catharina Wikström, Nacka kulturcentrum, Sthlm
Ana Durán, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm
Kerstin Ingelmark, Regionmuseet i Skåne, Kristianstad

Revisor
Clary Winberg, ordinarie, Regionmuseum Västra Götaland

Revisorssuppleant
Lennart Andersson, Västarvet

Valberedning
Margita Nordell, Borås museum-Textilmuseet
Åsa Bergström-Bengtsson, Dunkers Kulturhus, Helsingborg
Ulla Hallbäck, Västergötlands museum, Skara

Styrelsemöten 2012
Styrelsen har sammanträtt fem gånger under året. Den 13 februari på Sjöhistoriska museet, den 16 april på Sjöhistoriska museet, den 20 september i Falun, den 29 oktober på Spritmuseum samt den 26 november på Sjöhistoriska museet.

Årsavgift 2012
Årsavgiften har varit 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institutioner.

Medlemsantal
Vid utgången av 2012 hade MABBAS 22 enskilda medlemmar (15 st 2011) och 31 st institutions-medlemmar (33 st 2011). I institutionsmedlemskapet ingår även medlemskap och rösträtt för en person.

Verksamhet
Under året har medlemmarna erbjudits att delta i följande aktiviteter:

– 13 februari studiebesök på Svenskt Visarkiv i Stockholm (16 deltagare)

-16 april visning av Svenska filminstitutets avdelning Rotebro filmservice) (10 deltagare

– 20-21 september studiebesök i Falun med besök på Arkivcentrum Dalarnas tre arkiv: Arkivcentrum i Dalarna, Dalarnas folkrörelsearkiv och Falu kommuns centralarkiv. Programmet innehöll även ett besök och visning av  Dalarnas Museums arkiv, fotoarkiv och bibliotek samt visning av Falu gruva. (19 deltagare)

-29 oktober studiebesök på Sveriges Radio (15 deltagare)

-26 november studiebesök på Armé- Marin- och Flygfilm (13 deltagare)

Websidor
Föreningens websidor som uppdaterades och förnyades under 2011 har under 2012 haft 348 unika besök.

Stockholm i mars 2013

Styrelsen

Kapitelavskiljare

MABBAS
Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivsanställda
Verksamhetsberättelse för år 2011
________________________________________
Årsmötet
Årsmötet hölls den 30 mars 2011 på Tekniska museet i Stockholm.

Styrelse och övriga förtroendevalda
Ordinarie styrelseledamöter
Eva Hult, ordförande, Sjöhistoriska museet, Stockholm
Mariann Odelhall, vice ordförande, Stockholms Stadsmuseum
Agneta Höglander, kassör och medlemsansvarig, Sörmlands museum
Eva Lenneman, sekreterare, Vin & Sprithistoriska Museet, Sthlm
Karin Westin, kontaktombud MABBAS-Mitt, Sundsvalls museum

Suppleanter
Karin Norberg, kontaktombud MABBAS-Öst, Postmuseum, Stockholm
Catharina Wikström, Nacka lokalhistoriska arkiv
Ana Durán, frilans inom ABM-området, Stockholm

Revisorer
Clary Winberg, ordinarie, Regionmuseum Västra Götaland

Revisorssuppleant
Lennart Andersson, Västarvet

Valberedning
Margita Nordell, Borås museum och Textilmuseet
Åsa Bergström-Bengtsson, Dunkers Kulturhus, Helsingborg
Ulla Hallbäck, Västergötlands museum, Skara

Styrelsemöten 2011
Styrelsen har sammanträtt sammanlagt fem gånger under året, samtliga gånger i Stockholm. Den 7 februari på Sjöhistoriska museet, den 2 maj på Sjöhistoriska museet, den 15 augusti på Krigsarkivet, den 17 oktober på Sjöhistoriska museet samt den 5 december på Stockholms stadsmuseum, Frihamnen magasin 5.

Årsavgift 2011
Årsavgiften har varit 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institutioner.

Medlemsantal
Vid utgången av 2011 hade MABBAS 15 enskilda betalande medlemmar (22 st 2010) och 33 st institutionsmedlemmar (35 st 2010). I institutionsmedlemskapet ingår även medlemskap och rösträtt för en person.

Verksamhet
Under året har medlemmarna erbjudits att delta i följande aktiviteter:

– 7 februari  visning av Hagströmerbiblioteket vid Karolinska institutet. (14 deltagare)
– 9 maj visning av delar av Moderna museets samlingar av fotografi och Fotobiblioteket.
– 11 maj var MABBAS medarrangör till inspirationsseminariet ”Digital kommunikation och kulturarv” som hölls  på Nordiska museet i Stockholm.
– 16 september arrangerades en heldag om tillgänglighet i Uppsala med studiebesök på Upplandsmuseet och Landsarkivet i Uppsala samt lunch. (15 deltagare)
– 13 oktober ordnade MABBAS arkivcafé tillsammans med Svenska Arkivsamfundet under temat ”Arkivarier på museer, vad gör de?”. Platsen var Sjöhistoriska museet i Stockholm och MABBAS ordförande Eva Hult och kassör Agneta Höglander höll anföranden.
– 5 dec studiebesök på Konserthuset i Stockholms arkiv. (11 deltagare)

Stockholm i februari  2012
Styrelsen

Kapitelavskiljare

MABBAS
Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivsanställda
Verksamhetsberättelse för år 2010
________________________________________

Årsmötet
Årsmötet hölls den 26 mars 2010 på Spårvägsmuseet i Stockholm.

Styrelse och övriga förtroendevalda
Ordinarie styrelseledamöter
Mariann Odelhall, ordförande, Stockholms Stadsmuseum
Agneta Höglander, kassör och medlemsansvarig, Sörmlands museum
Eva Lenneman, sekreterare, Vin & Sprithistoriska Museet, Sthlm
Åsa Bergström Bengtsson, kontaktombud MABBAS-Syd, Dunkers Kulturhus, Helsingborg
Eva Hult, Sjöhistoriska museet, Stockholm
Carin Westin, kontaktombud MABBAS-Mitt, Sundsvalls museum

Suppleanter
Karin Norberg, kontaktombud MABBAS-Öst, Postmuseum, Stockholm
Margita Nordell, kontaktombud MABBAS-Väst, Borås museum
Thomas Skalm, Kungliga biblioteket, Stockholm

Revisorer
Clary Winberg, ordinarie, Regionmuseum Västra Götaland

Revisorssuppleant
Lennart Andersson, Västarvet

Valberedning
Robert Herpai, Sveriges Järnvägsmuseum
Catharina Wikström, sammankallande, Nacka lokalhistoriska arkiv
Ulla Hallbäck, Västergötlands museum, Skara

Styrelsemöten 2010
Styrelsen har sammanträtt den 15 februari på Stockholms stadsmuseums fotoenhet i Frihamnen, den 24 maj på Postmuseum i Stockholm och den 8 november på Stockholms stadsmuseum fotoenhet i Frihamnen.

Årsavgift 2010
Årsavgiften har varit 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institutioner.

Medlemsantal
Vid utgången av 2010 hade MABBAS 22 enskilda medlemmar (24 st 2009) och 35 institutions-medlemmar (38 st 2009). I institutionsmedlemskapet ingår även medlemskap och rösträtt för en person.

Verksamhet
Under året har medlemmarna erbjudits att delta i följande aktiviteter:

– 15 februari visning av Arkitekturmuseets samlingar och bibliotek
– 19 april visning av Nationalmuseums arkiv, bibliotek, Fototeket och svenskt porträttarkiv
– 25 oktober visning av Bernadottebiblioteket, arkivet och fotoarkivet
– 8 november visning av Armémuseums arkiv, bildarkiv och bibliotek

Stockholm i mars 2011
Styrelsen

Kapitelavskiljare

MABBAS
Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivsanställda
Verksamhetsberättelse för år 2009
________________________________________

Årsmötet
Årsmötet hölls den 23 mars 2009 på Sjöhistoriska Museet i Stockholm.

Styrelse och övriga förtroendevalda
Ordinarie styrelseledamöter
Mariann Odelhall, ordförande. Stockholms Stadsmuseum
Agneta Höglander, kassör och medlemsansvarig. Sörmlands museum
Eva Lenneman, sekreterare. Vin & Sprithistoriska Museet, Sthlm
Åsa Bergström Bengtsson, kontaktombud MABBAS-Syd. Dunkers Kulturhus, Helsingborg
Louise Cederwall Lindström. Riksarkivet, Avd för statliga arkiv
Eva Hult. Sjöhistoriska museet, Stockholm
Carl Axel Petersson. Stockholms Spårvägsmuseum
Karin Westin, kontaktombud MABBAS-Mitt. Sundsvalls museum

Suppleanter
Karin Norberg, kontaktombud MABBAS-Öst. Postmuseum, Stockholm
Margita Nordell, kontaktombud MABBAS-Väst. Borås museum
Lisskulla Werkmäster, Dalarnas museum

Revisorer
Clary Winberg, ordinarie. Regionmuseum Västra Götaland
Tomas Skalm, suppleant. Kungliga biblioteket, Stockholm

Valberedning
Robert Herpai, sammankallande. Sveriges Järnvägsmuseum
Catharina Wikström. Nacka lokalhistoriska arkiv
Ulla Hallbäck, Västergötlands museum, Skara

Styrelsemöten 2009
Styrelsen har sammanträtt den 2 mars på Stockholms Stadsmuseums fotoenhet, den 20 april på Sjöhistoriska Museet i Stockholm, den 4 maj i Göteborg, den 21 september på Stockholms Stadsmuseums fotoenhet samt den 16 november på Postmuseum i Stockholm.

Årsavgift 2009
Årsavgiften har varit 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institutioner.

Medlemsantal
Vid utgången av 2009 hade MABBAS 24 enskilda medlemmar (26 2008) och 38 institutions-medlemmar (37 2008). I institutionsmedlemskapet ingår även medlemskap och rösträtt för en person.

Verksamhet
MABBAS-Öst arrangerade:
– 2 mars visning av Pressbyråns företagsmuseum
– 23 mars i samband med årsmötet på Sjöhistoriska Museet en presentation av K-samsök, en webbservice för institutioner eller föreningar som äger museirelaterad information
– 20 april en presentation och visning av TAM-Arkiv (Tjänstemanna- & akademiker-organisationernas centrum för dokumenthantering & forskning) och dess verksamhet, samt presentation av arkivets webbprojekt om lärarnas historia.
– 19 oktober visning av Krigsarkivet i Stockholm
– 16 november visning av Scanpix Sweden AB som bildades 2005 genom en fusion av Sveriges två största bildbyråer, Pressens Bild och Scanpix.

MABBAS-Syd och MABBAS-Väst arrangerade:
– 4-5 maj resa till Göteborg med studiebesök på Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs Universitetsbibliotek, Landsarkivet i Göteborg, Röhsska museet, Hasselbladsstiftelsens bibliotek samt Göteborgs stadsmuseum.

Stockholm i mars 2010
Styrelsen

Kapitelavskiljare

MABBAS
Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivsanställda
Verksamhetsberättelse för år 2008
________________________________________

Årsmötet
Årsmötet hölls den 10 mars 2008 på Armémuseum i Stockholm.

Styrelse och övriga förtroendevalda
Ordinarie styrelseledamöter
Mariann Odelhall, ordförande. Stockholms Stadsmuseum
Ulla Hallbäck, kassör och medlemsansvarig. Västergötlands museum, Skara
Eva Lenneman, sekreterare. Vin & Sprithistoriska Museet, Sthlm
Åsa Bergström-Bengtsson, kontaktombud MABBAS-Syd. Dunkers Kulturhus, Helsingborg
Louise Cederwall Lindström. Riksarkivet, Avd för statliga arkiv
Eva Hult. Sjöhistoriska museet, Stockholm
Carl Axel Petersson. Stockholms Spårvägsmuseum
Karin Westin, kontaktombud MABBAS-Mitt. Sundsvalls museum

Suppleanter
Agneta Höglander. Sörmlands museum
Karin Norberg, kontaktombud MABBAS-Öst. Postmuseum, Stockholm
Margita Nordell, kontaktombud MABBAS-Väst. Borås museum
Lisskulla Werkmäster, Dalarnas museum

Revisorer
Clary Winberg, ordinarie. Regionmuseum Västra Götaland
Lennart Andersson, ordinarie. Regionmuseum Västra Götaland
Tomas Skalm, suppleant. Kungliga biblioteket, Stockholm
Eva-Teresa Tottie, suppleant. Musikmuseet, Stockholm

Valberedning
Robert Herpai, sammankallande. Sveriges Järnvägsmuseum
Catharina Wikström. Nacka lokalhistoriska arkiv

Styrelsemöten 2008
Styrelsen har sammanträtt den 4 februari på Postmuseum, den 28 april på Riksarkivet i Arninge, den 22 september på Sjöhistoriska museet samt den 17 november på Sundsvalls museum.

Årsavgift 2008
Årsavgiften har varit 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institutioner.

Medlemsantal
Vid utgången av 2008 hade MABBAS 26 enskilda medlemmar (28 2007) och 37 institutions-medlemmar (38 2007). I institutionsmedlemskapet ingår även medlemskap och rösträtt för en person.

Verksamhet
MABBAS-Öst arrangerade:
-10 mars i samband med årsmötet en presentation av Per Anders Fogelströms bild- och boksamling som skänkts till Stockholms stadsmuseum.
-28 april en visning av Riksarkivet i Arninge med presentation av Bevarandebyråns verksamhet, demonstration av Riksarkivets boxmaskin samt rundtur i magasinen.
-22 september en visning av Etnografiska museets arkiv och bibliotek.
-27 oktober visning av Sveriges teatermuseums arkiv, bibliotek och fototek.

MABBAS-Mitt arrangerade:
-17-18 november ett studiebesök i Sundsvall och Härnösand. Dag ett innehöll programmet besök på Kulturmagasinet med visningar av Sundsvalls museums utställningar, referensbibliotek och fotoarkiv. Dessutom presenterades Sundsvalls stadsbibliotek samt webportalen Sundsvallsminnen. Dag två gjordes besök i Härnösand med en visning av Sambiblioteket där tre bibliotek: kommunbiblioteket, länsbiblioteket och universitetsbiblioteket samsas, Landsarkivet samt besök på Murberget, Länsmuseet Västernorrland.

Under året har föreningens webbsidor uppdaterats.

Stockholm i mars 2009
Styrelsen

Kapitelavskiljare

MABBAS
Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivsanställda
Verksamhetsberättelse för år 2007
________________________________________

Årsmötet
Årsmötet hölls den 21 mars 2007 på Arkitekturmuseet i Stockholm.

Styrelse och övriga förtroendevalda
Ordinarie styrelseledamöter
Mariann Odelhall, ordförande. Stockholms Stadsmuseum
Ulla Hallbäck, kassör och medlemsansvarig. Västergötlands museum, Skara
Eva Lenneman, sekreterare. Vin & Sprithistoriska Museet, Sthlm
Åsa Bergström-Bengtsson, kontaktombud MABBAS-Syd. Dunkers Kulturhus, Helsingborg
Louise Cederwall Lindström. Riksarkivet, Avd för statliga arkiv
Eva Hult. Sjöhistoriska museet, Stockholm
Carl Axel Petersson. Stockholms Spårvägsmuseum
Karin Westin, kontaktombud MABBAS-Mitt. Sundsvalls museum

Suppleanter
Mattias Brundell. Sjöhistoriska museet, Stockholm
Agneta Höglander. Sörmlands museum
Karin Norberg, kontaktombud MABBAS-Öst. Postmuseum, Stockholm
Margita Nordell, kontaktombud MABBAS-Väst. Borås museum

Revisorer
Clary Winberg, ordinarie. Regionmuseum Västra Götaland
Lennart Andersson, ordinarie. Regionmuseum Västra Götaland
Tomas Skalm, suppleant. Kungliga biblioteket, Stockholm
Eva-Teresa Tottie, suppleant. Musikmuseet, Stockholm

Valberedning
Robert Herpai, sammankallande. Sveriges Järnvägsmuseum
Catharina Wikström. Nacka lokalhistoriska arkiv

Styrelsemöten 2007
Styrelsen har sammanträtt den 19 februari på Stockholms Stadsmuseum, den 18 april på Borås museum, den 28 maj på Nordiska museet, den 6 september på Stockholms Stadsmuseum, den 15 oktober på Sjöhistoriska museet och den 19 november på Stockholms Stadsmuseum.

Årsavgift 2007
Årsavgiften har varit 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institutioner.

Medlemsantal
Vid utgången av 2007 hade MABBAS 28 enskilda medlemmar (25 2006) och 38 institutions-medlemmar (37 2006). I institutionsmedlemskapet ingår även medlemskap och rösträtt för en person.

Verksamhet
MABBAS-Öst arrangerade:
-19 februari ett studiebesök med visning av Dieselverkstaden med Nackas lokalhistoriska arkiv och Stiftelsen Siv och Carl Malmstens minnes arkiv samt Stockholms läns museums arkiv och bibliotek.
-21 mars i samband med årsmötet en presentation av projektet KMM, Knowledge Management Systems in Museums av projektledaren Thomas Wikman.
-28 maj studiebesök med visning av Nordiska museets faktarum Fatburen och det nyöppnade biblioteket, som flyttat till lokaler intill Fatburen.
-24 september heldagsseminariet ”Ljud på museer” på Stockhoms stadsmuseum. Seminariet som behandlade bevarande och tillgängliggörande av ljud på museer innehöll föredrag av representanter för Oslo museum, Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Statens ljud- och bildarkiv samt Sveriges ljudmigreringscentrum i Västervik.
-19 november ett studiebesök med visning av Stockholms stadsmuseums faktarum som återinvigts med ny digital teknik.

MABBAS-Väst arrangerade:
-19 april en heldag i Borås och Alingsås med visning av Textilmuseet i Borås forskarsal, bibliotek, fotoavdelning och utställningar och Alingsås museums faktarum med arkiv och bibliotek.

I samband med styrelsemötet den 18 maj i Borås gjorde styrelsen studiebesök på Borås museum med arkiv, bibliotek och utställningar.
Under året har föreningens webbsidor omarbetats och uppdaterats.

Stockholm i mars 2008
Styrelsen

Kapitelavskiljare

MABBAS
Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivsanställda
Verksamhetsberättelse för år 2006
________________________________________

Årsmötet
Årsmötet hölls den 31 mars 2006 på Tekniska museet i Stockholm.

Styrelse och övriga förtroendevalda
Ordinarie styrelseledamöter
Mariann Odelhall, ordförande. Stockholms Stadsmuseum.
Ulla Hallbäck, kassör och medlemsansvarig. Västergötlands museum, Skara.
Eva Lenneman, sekreterare. Vin & Sprithistoriska Museet, Stockholm.
Louise Cederwall Lindström. Riksarkivet, avd för statliga arkiv, Stockholm.
Eva Hult. Sjöhistoriska museet, Stockholm.
Carl Axel Petersson. Stockholms Spårvägsmuseum.
Thomas Skalm. Kungliga biblioteket, Stockholm.
Karin Westin, kontaktombud MABBAS-Mitt. Sundsvalls museum.

Suppleanter
Åsa Bergström Bengtsson, kontaktombud MABBAS-Syd. Dunkers Kulturhus, Helsingborg.
Agneta Höglander. Sörmlands museum.
Karin Norberg, kontaktombud MABBAS-Öst. Postmuseum, Stockholm.
Margita Nordell, kontaktombud MABBAS-Väst. Borås museum.

Revisorer
Clary Winberg, ordinarie. Regionmuseum Västra Götaland.
Lennart Andersson, ordinarie. Regionmuseum Västra Götaland.
Kajsa Hartig, suppleant. Nordiska museet, Stockholm.
Eva-Teresa Tottie, suppleant.Musikmuseet, Stockholm.

Valberedning
Hans Riben, sammankallande. Musikmuseet, Stockholm.
Robert Herpai. Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle.

Styrelsemöten 2006
Styrelsen har sammanträtt den 20 januari på Sjöhistoriska Museet, den 27 februari på Stockholms Stadsmuseum, den 30 mars på Tekniska museet, den 15 maj på Dunkers kulturhus i Helsingborg, den 15 september och 13 oktober på Stockholms Stadsmuseum samt den 1 december på Vin & Sprithistoriska Museet.

Årsavgift 2006
Årsavgiften har varit 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institutioner.

Medlemsantal
Vid utgången av 2006 hade MABBAS 24 enskilda medlemmar och 37 institutions-medlemmar. I institutionsmedlemskapet ingår även medlemskap och rösträtt för en person.

Verksamhet
MABBAS-Öst arrangerade:
– 20 mars ett studiebesök med visning av Riksantikvarieämbetets informationstorg med arkiv och bibliotek
– 24 april ett besök med visning av Statens ljud- och bildarkiv som är Sveriges nationalarkiv för inspelat ljud och rörliga bilder
– 19 september ett studiebesök på Kungl Tekniska högskolans bibliotek med visning av de äldre boksamlingarna och den teknikhistoriska samlingen
– 20 november ett studiebesök på Riksarkivets depå i Arninge med visning av bevarandebyrån och rundtur i magasinen.

MABBAS-Väst och MABBAS-Syd arrangerade:
-19 oktober ett studiebesök i Karlskrona med visningar av arkiv, bibliotek och fotosamling på Marinmuseum samt presentation och visning av Faktarummet på Blekinge museum.

I samband med styrelsemötet den 15 maj i Helsingborg gjorde styrelsen studiebesök med visningar av Faktarummet på Dunkers Kulturhus och Kulturmagasinet i Helsingborg, Kulturen i Lund samt Malmö museer.

Under året har föreningens webbsidor omarbetats och uppdaterats.

Stockholm i februari 2007
Styrelsen
Kapitelavskiljare

MABBAS
Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivsanställda
Verksamhetsberättelse för år 2005
________________________________________

Årsmötet
Årsmötet hölls den 18 mars 2005 på Stockholms Spårvägsmuseum.

Styrelse och övriga förtroendevalda
Ordinarie styrelseledamöter
Mariann Odelhall, ordförande, Stockholms Stadsmuseum
Ulla Hallbäck, kassör och medlemsansvarig, Västergötlands museum, Skara
Eva Lenneman, sekreterare, Vin & Sprithistoriska Museet, Sthlm
Eva Hult, Sjöhistoriska museet, Stockholm
Kajsa Hartig, Nordiska museet, Stockholm
Carl Axel Petersson, Stockholms Spårvägsmuseum
Thomas Skalm, Kungliga biblioteket, Stockholm
Karin Westin, kontaktombud MABBAS-Mitt Sundsvalls museum

Suppleanter
Åsa Bergström Bengtsson, kontaktombud MABBAS-Syd, Dunkers Kulturhus, Helsingborg
Robert Herpai, Sveriges Järnvägsmuseum
Agneta Höglander, Sörmlands museum
Karin Norberg, kontaktombud MABBAS-Öst, Postmuseum, Stockholm
Margita Nordell, kontaktombud MABBAS-Väst, Borås museum

Revisorer
Clary Winberg, ordinarie, Regionmuseum Västra Götaland
Lennart Andersson, ordinarie, Regionmuseum Västra Götaland(Revisorssuppleantposterna är vakanta)

Valberedning
Hans Riben, sammankallande, Musikmuseet, Stockholm
Mats Savolainen, studerande, Göteborg

Styrelsemöten 2005
Styrelsen har sammanträtt den 4 februari på Stockholms Spårvägsmuseum, den 11 april och 3 juni på Stockholms Stadsmuseum, den 29 augusti på Vin & Sprithistoriska Museet, den 19 september på Kungl. biblioteket, den 28 oktober på Postmuseum samt den 2 december på Stockholms Spårvägsmuseum.

Årsavgift 2005
Årsavgiften har varit 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institutioner.

Medlemsantal
Vid utgången av 2005 hade MABBAS 25 enskilda medlemmar och 37 institutions-medlemmar. I institutionsmedlemskapet ingår även medlemskap och rösträtt för en person.

Verksamhet
MABBAS-Öst arrangerade:
-7 mars ett studiebesök med visning av Postmusei samlingar i Depå Munkhättan hos Svensk Museitjänst i Tumba i Stockholm.
-30 maj ett besök med Carl von Linné-inspirerat tema på Naturhistoriska Riksmuseet med presentationer av arbetet kring Linnéjubileet 2007, Linné och hans lärjungar samt en visning av delar av Botaniska museet och herbariet.
-19 september visning av Kungliga bibliotekets handskriftsamling
-17 oktober heldagsutflykt till Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle med visning av bildarkiv, arkiv, bibliotek och utställningar

MABBAS-Väst arrangerade:
-17 november ett medlemsmöte på Innovatum i Trollhättan. Dagens program innehöll föredrag om preventiv fotokonservering, fotografier på webben och samarbete med arbetslivsmuseer samt visning av Innovatums bildarkiv.

Dessutom var den 3 oktober MABBAS medarrangör till seminariet Vad säger lagen, del II? Ett seminarium om att tillgängliggöra fotografier i arkiv, bibliotek och museer i samarbete med Fotosekretariatet vid Nordiska museet och Etnografiska museet.

Under året har föreningens webbsidor omarbetats och uppdaterats.

Stockholm i februari 2006
Styrelsen
Kapitelavskiljare
MABBAS
Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivsanställda
Verksamhetsberättelse för år 2004
________________________________________

Årsmötet
Årsmötet hölls den 22 mars 2004 på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm  i samband med Museiveckan 2004.

Styrelse och övriga förtroendevalda
Ordinarie styrelseledamöter
Carl Axel Petersson, ordförande, Stockholms Spårvägsmuseum
Ulla Hallbäck, kassör och medlemsansvarig, Västergötlands museum, Skara
Eva Lenneman, sekreterare, Vin & Sprithistoriska Museet, Sthlm
Eva Hult, Sjöhistoriska museet, Stockholm
Kajsa Larsson, Nordiska museet, Stockholm
Mariann Odelhall, Stockholms Stadsmuseum
Thomas Skalm, Kungliga biblioteket, Stockholm
Karin Westin, kontaktombud MABBAS-Mitt, Sundsvalls museum

Suppleanter
Åsa Bergström-Bengtsson, Dunkers Kulturhus, Helsingborg
Robert Herpai, Sveriges Järnvägsmuseum
Agneta Höglander, Sörmlands museum
Karin Norberg, kontaktombud MABBAS-Öst, Postmuseum, Stockholm
Margita Nordell, kontaktombud MABBAS-Väst, Borås museum

Revisorer
Clary Winberg, ordinarie, Regionmuseum Västra Götaland
Lennart Andersson, ordinarie, Regionmuseum Västra Götaland
Kerstin Elam, suppleant, Arbetets museum, Norrköping
Gunnel Mörkfors, suppleant, Östergötlands länsmuseum

Valberedning
Hans Riben, sammankallande, Musikmuseet, Stockholm
Mats Savolainen, studerande, Göteborg

Styrelsemöten
Styrelsen har sammanträtt den 26 januari och den 22 mars på Spårvägsmuseet, den 13 april på Nordiska museet, den 17 maj på Riksarkivet, den 13 september på Spårvägsmuseet och den 25 oktober på Stockholms Stadsmuseums fotoenhet.

Årsavgift
Årsavgiften har varit 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institutioner.
Medlemsantal
Vid utgången av 2004 hade MABBAS 26 enskilda medlemmar och 40 institutions-medlemmar. I institutionsmedlemskapet ingår även medlemskap och rösträtt för en person.

Verksamhet
MABBAS arrangerade den 15 mars ett studiebesök på Föreningen Stockholms Företagsminnen med visning av arkiv och lokaler.
Den 20 oktober genomfördes ett studiebesök på Stockholms stadsmuseum. Lars Westberg visade och berättade om museets fotoutställning ”Portraits of a city”. Mariann Odelhall visade fotoenhetens lokaler.
I samband med styrelsemötet den 17 maj gjorde styrelsen ett studiebesök på Riksarkivets repro- och fotoavdelning.
MABBAS-Väst anordnade den 13 maj ett medlemsmöte på Nääs slott. Björn Ohlén visade och berättade om Byggnadsvård Nääs informationscentrum, utställning, produktmässa och butik. Bibliotekarie Lena Svensson berättade om biblioteket som är ett specialbibliotek för äldre byggteknik. Dagens program innehöll även en visning av slottet och det pedagogiska biblioteket samt en avslutande diskussion kring museibibliotek, samverkan och tillgänglighet.

Under året har föreningens websidor omarbetats och uppdaterats.

Stockholm i mars 2005
Styrelsen

Kapitelavskiljare

MABBAS
Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivsanställda
Verksamhetsberättelse för år 2003
________________________________________

Årsmötet
Årsmötet hölls den 17 mars 2003 på Dunkers Kulturhus i Helsingborg i samband med Museiveckan.

Styrelse och övriga förtroendevalda
Ordinarie styrelseledamöter
Carl Axel Petersson, ordförande Stockholms Spårvägsmuseum
Ulla Hallbäck, kassör och medlemsansvarig Västergötlands museum, Skara
Hans Riben, sekreterare Musikmuseet, Stockholm
Eva Hult Sjöhistoriska museet, Stockholm
Johan Lilliehöök, kontaktombud MABBAS-Nord Norrbottens museum, Luleå
Thomas Skalm, redaktör för årsboken Dansmuseet, Stockholm
Karin Westin, kontaktombud MABBAS-Mitt Sundsvalls museum

Suppleanter
Åsa Bergström-Bengtsson Dunkers Kulturhus, Helsingborg
Eva Lenneman Vin & Sprithistoriska Museet, Stockholm
Karin Norberg, kontaktombud MABBAS-Stockholm Postmuseum, Stockholm
Margita Nordell, kontaktombud MABBAS-Väst Borås museum

Revisorer
Clary Winberg, ordinarie Regionmuseum Västra Götaland
Lennart Andersson, ordinarie Regionmuseum Västra Götaland
Kerstin Elam, suppleant Arbetets museum, Norrköping
Gunnel Mörkfors, suppleant Östergötlands länsmuseum

Valberedning
Gunvor Vretblad, sammankallande Sjöhistoriska museet, Stockholm
Mats Savolainen studerande, Göteborg

Styrelsemöten
Styrelsen har sammanträtt den 10 februari, den 12 maj och den 19 december vid samtliga tillfällen på Stockholms Spårvägsmuseum.

Årsavgift
Årsavgiften har varit 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institutioner.

Medlemsantal
Vid utgången av 2002 hade MABBAS 22 enskilda medlemmar och 40 institutions-medlemmar. I institutionsmedlemskapet ingår även medlemskap och rösträtt för en person.

Verksamhet
MABBAS arrangerade på Museiveckan 2003 seminariet Rör det sig på databasfronten? vilket lockade ca. 75 åhörare. Som föredragshållare medverkade:
Majvor Hallén, Bibliotekscentrum Sverige AB (Micromarc), Sven Lundström, Länsmuseet Halmstad & Jacob Lundqvist, Galdrion (Samsök), Lars Trygg och Torsten Nilsson, Västerbottens museum (Sofie) samt
Anne Murray, Etnografiska museet (Carlotta).
MABBAS var medarrangör i ett faktarumsseminarium den 28-29 april 2003 på Västergötlands museum i Skara under rubriken ”Dialog, möte och kunskap”. Seminariet finns beskrivet i en rapport.
MABBAS-Väst anordnade den 19 september ett medlemsmöte i Borås med besök på Borås museum och Textilmuseet. På mötet deltog också ekonomhistorikern Kent Olsson som håller på att skriva Borås historia från 1860 till nutid. Han berättade om hur han använder sig av arkivmaterial som underlag för boken.

Stockholm i mars 2004
Styrelsen

Kapitelavskiljare
MABBAS
Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivsanställda
Verksamhetsberättelse för år 2002
________________________________________
Berättelsen från 2002 saknas!

Kapitelavskiljare

MABBAS
Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivsanställda
Verksamhetsberättelse för år 2001
________________________________________

Årsmötet
Årsmötet hölls den 18 april 2001 på Postmuseum i Stockholm.

Styrelse och övriga förtroendevalda
Ordinarie
Carl Axel Petersson, ordförande, Stockholms Spårvägsmuseum
Ulla Hallbäck, kassör och medlemsansvarig, Västergötlands museum, Skara
Hans Riben, sekreterare Musikmuseet, Stockholm
Eva Hult, Sjöhistoriska museet, Stockholm
Johan Lilliehöök, kontaktombud MABBAS-Nord Norrbottens museum, Luleå
Thomas Skalm, redaktör för årsboken, Dansmuseet, Stockholm
Karin Westin, kontaktombud MABBAS-Mitt Sundsvalls museum

Suppleanter
Håkan Joriksson, kontaktombud MABBAS-öst, Andrémuseet
LarsOlof Lööf, kontaktombud MABBAS-Väst, Göteborgs Stadsmuseum
Ann Magnusson, Sjöhistoriska museet
Karin Norberg, kontaktombud MABBAS-Stockholm Postmuseum, Stockholm

Revisorer
Clary Winberg, ordinarie, Regionmuseum Västra Götaland
Lennart Andersson, ordinarie, Regionmuseum Västra Götaland
Kerstin Elam, suppleant Arbetets museum, Norrköping
Gunnel Mörkfors, suppleant östergötlands länsmuseum

Valberedning
Anita Kempe, sammankallande, Telemuseum, Stockholm
Mats Savolainen, studerande, Göteborg
Gunvor Vretblad, Sjöhistoriska museet, Stockholm

Styrelsemöten
Styrelsen har sammanträtt den 18 april på Postmuseum, den 21 maj på Musikmuseet, den 17 september på Sjöhistoriska museet och den 26 november på Stockholms Spårvägsmuseum.

Årsavgiften
årsavgiften har varit 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institutioner.

Medlemsantal
Vid utgången av 2001 hade MABBAS 29 enskilda medlemmar och 46 institutionsmedlemmar. I institutionsmedlemskapet ingår även medlemskap och rösträtt för en person.

Verksamhet
MABBAS valde att inte delta i Museiveckan som detta år arrangerades i Umeå.
MABBAS arrangerade i samarbete med FUISM en temadag på Tekniska museet den 15 februari. Rubriken var ”Arkivpedagogik på museer – Hur arkivmaterial kan användas i skolundervisningen”. Bland föredragshållarna märktes Olle Nilsson och Annki Schagerholm-Holgersson (gymnasielärare), Lena Nygårds (museipedagog), Eva Sjögren och Karin Sjöberg (arkivpedagoger) samt en representant Anette Holmquist (Skolverket). Ett 60-tal personer deltog i temadagen. Ett referat finns utlagt på MABBAS hemsida http://hotel.telemuseum.se/mabbas/refrap.html
MABBAS arrangerade den 7 december en temadag på Musikmuseet kallad ”Fram i ljuset – Arkiv- och biblioteksmaterial i utställningar”. Medarrangör denna gång var FORUM för utställare. Bland föredragshållarna märktes utställarna Ulrika Kullenberg och Christina Shearer (Rydals museum), arkivredaktör Kerstin Abukhanfusa (Riksarkivet), formgivare Gertrud Olsson (Oliv Produktion), papperskonservator Karin Wretstrand (Nationalmuseum) och museichef Stefan Bohman, Musikmuseet. även denna temadag lockade ett 60-tal deltagare. Sammanfattningar av föredragen kommer att publiceras i MABBAS årsbok 2001.
Ett halvdags studiebesök på Sjöhistoriska museet arrangerades den 17 september där vi förevisades acta- och ritningsarkivet, biblioteket, fotoarkivet samt Svenskt marinarkeologiskt arkiv. Ett tjugotal personer deltog.

Årsboken
årsboken årsbok för 1999/2000 utkom under våren 2001. Material har samlats in och bearbetats årsbok 2001, vilken beräknas vara klar för utgivning under april 2002. Denna årsbok har utställningar som ett av sina teman.

Hemsidan
MABBAS hemsida, http://hotel.telemuseum.se/mabbas/, har under året uppdaterats med information om temadagarna samt årsboken för 1999/2000 i pdf-format. En arbetsgrupp inom styrelsen har i uppdrag att förbättra föreningens hemsida både vad gäller innehåll och layout.

Stockholm den 4 mars 2002
Carl Axel Petersson, ordförande
Hans Riben, sekreterare

Kapitelavskiljare
MABBAS
Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivsanställda
Verksamhetsberättelse för år 2000
________________________________________

Årsmötet
Årsmötet hölls den 20 mars på Moderna museet i Stockholm.
Styrelse och övriga förtroendevalda
Ordinarie
Björn Jacobsson, ordförande, Bohusläns museum
Mats Savolainen, vice ordf., kassör och medlemsansvarig, Innovatum Kunskapens hus
Karin Westin, sekreterare och kontaktombud MABBAS-Mitt, Sundsvalls museum
Anita Kempe, webbredaktör för hemsidan, Telemuseum
Tomas Skalm, redaktör för årsboken, Dansmuseet
Carl Axel Petersson, kontaktombud MABBAS-Stockholm, Stockholms spårvägsmuseum
Johan Lilliehöök, kontaktombud MABBAS-Nord, Norrbottens museum

Suppleanter
Håkan Joriksson, kontaktombud MABBAS-Öst, Andrémuseet
LarsOlof Lööf, kontaktombud MABBAS-Väst, Göteborgs Stadsmuseum
Ann Magnusson, Sjöhistoriska museet
Dagmar Fröland (avliden) Folkens Museum Etnografiska
Gunvor Vretblad, adjungterad i styrelsen för arbete med seminarier, Sjöhistoriska museet

Styrelsemöten
Den 20 mars på Moderna museet, den 8-9 juni på Bohusläns museum, den 15 september på Spårvägsmuseet och den 26 januari på Innovatum Kunskapens Hus i Trollhättan, där beslut fattades att förlägga årsmötet utanför museiveckan.

Revisorer
För MABBAS har för år 2000 varit Clary Winberg och Lennart Andersson, Regionmuseum Västra Götaland.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Gunvor Vretblad, Sjöhistoriska museet (sammankallande), Ulla Hallbäck, Skaraborgs länsmuseum, Gerd Häggman, Västerbottens museum.

Årsavgiften
Årsavgiften har varit oförändrad 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institutioner. I institutionsmedlemskapet ingår även medlemskap och rösträtt för en person.

Medlemsantal
Vid årsskiftet 2000/2001 hade MABBAS 30 enskilda medlemmar och 41 institutionella medlemmar.

Verksamhet
Under museiveckan 2000 på Moderna museet den 20 mars deltog MABBAS med seminariet ”Vems historia berättas på museerna – eller vad har genus med museipedagogik att göra?”. Seminariet diskuterade hur man kan förhålla sig till genus inom museivärlden, inte minst som arkivarie, bibliotekarie och museipedagog. Tekniska museets verksamhet och samlingar skildrades utifrån ett genusperspektiv. Seminariet hölls på Arkitekturmuseet.
Den 13-14 april 2000 arrangerade MABBAS Väst ett seminarium i Vänersborg. Ämnet var ”En bild eller tusen ord – seminarium om kulturhistoriskt fotografi”. Här framhölls fotografiet som källa till information som en text kan ha svårt att förmedla. Fotografiet visas detaljer och företeelser som ofta sedan länge är försvunna i fysisk bemärkelse. Bilden är med andra ord en kunskapsbank för framtiden. Tillkomsten av boken ”En matrikels tillkomst – om Göteborgs 1800-talsfotografer” berättades om liksom dokumentärfotografins utveckling och dess pionjärer. Hur ett digitalt bildarkiv växer fram beskrevs. Information gavs om olika fotografiska tekniker och dess historia och hur vi igenkänner dessa i våra bildarkiv.
Ett seminarium om barns och ungdomars tillgång till museernas arkiv och bibliotek planerades under hösten 2000 för att förläggas i början av år 2001.
MABBAS årsbok för 1999/2000 kommer att ta upp verksamheten för 1999 och 2000 men ges ut under 2001. Årsboken har som tema: faktarum.

MABBAS hemsida, http://hotel.telemuseum.se/mabbas/, har under året uppdaterats med information från styrelsen, referat och kallelser till seminarier m.m.

Uddevalla och Sundsvall den 1 april 2001
Björn Jacobson, ordförande     Karin Westin, sekreterare

Kapitelavskiljare

%d bloggare gillar detta: