Stadgar

§ 1 Namn och ändamål
Museernas Arkiv-, Biblioteks- och Bildarkivanställdas Förening vid svenska museer är en ideell förening stiftad för att bereda medlemmarnas möjlighet till information samt för ut- och fortbildning, för att anordna föredrag, diskussioner, studiebesök m.m. rörande arkiv- och biblioteksfrågor, för att främja yrkeskontakter samt för att bevaka befintlig forskning inom föreningens intresseområden.

§ 2 Organ
Föreningens organ är årsmötet, styrelsen och revisorer.

§ 3 Medlemskap
Föreningen är öppen för dem som arbetar med arkiv, bibliotek och bildarkiv vid svenska museer och liknande institutioner. Även personer med anknytning till föreningens intresseområden kan vinna medlemskap. Juridiska personer kan erhålla medlemskap.

§ 4 Kallelse till årsmöte
Föreningen håller ordinarie årsmöte under mars månad. Kallelse till årsmöte utgår till samtliga medlemmar senast fyra veckor före årsmötet.

§ 5 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmötet, som öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för honom eller henne av vice ordföranden, skall följande ärenden förekomma till behandling
1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll
3. Fråga om kallelse behörigen skett
4. Styrelsens årsberättelse
5. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Val av ordförande
7. Val av sex styrelseledamöter och fyra suppleanter
8. Val av en revisor och revisorssuppleant
9. Val av valberedning
10. Medlemsavgiften för det kommande kalenderåret
11. Ev. förslag som väckts av styrelsen eller ingivits till styrelsen av medlem. Medlem som vill få ärende behandlat på årsmöte skall anmäla detta till styrelsen senast den 1 februari.

§ 6 Röstning vid årsmötet
Enskild person och juridisk person äger en röst vardera. Omröstning sker öppet. Sluten omröstning skall äga rum, om någon så begär, dock skall vid personval avgörande ske genom lottning.

§ 7 Styrelse
MABBAS styrelse väljs av årsmötet. Styrelsen består av sju ledamöter jämte fyra suppleanter, vilka samtliga väljs för en tid av två år. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Ordföranden väljs av årsmötet.
Styrelsen äger att inom eller utom sig, utse utskott eller enskilda funktionärer för särskilda uppgifter. Styrelsen bör utses så att den – så långt möjligt – representerar centralmuseer, länsmuseer samt kommunala och enskilda museer.
Styrelsen, som själv bestämmer sin arbetsordning sammanträder på kallelse av ordföranden, så snart detta är erforderligt eller när två ledamöter så önskar. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Vi omröstning gäller flertalets mening. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval, då lotten avgör.
Suppleant, som ej tjänstgör för ordinarie ledamot, äger rätt att närvara vid sammanträdet och deltaga i förhandlingarna, men ej i besluten.

§ 8 Styrelsens uppgift
Styrelsen skall under ordförandens ledning planera och organisera föreningens verksamhet. Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Sekreteraren skall föra protokoll vid styrelsens och föreningens sammankomster och biträda ordföranden med göromål i föreningen. Kassören skall handha föreningens ekonomi, uppbära medlemsavgifter och föra räkenskaper över inkomster och utgifter.
Styrelsen skall senast en månad före årsmötet till revisorerna överlämna räkenskaper och redogörelse för sin förvaltning under det gångna verksamhetsåret.

§ 9 Valberedning
Årsmötet utser valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande, för två år.

§ 10 Räkenskaper och revisorer
För föreningen skall föras erforderliga räkenskaper, som skall avslutas den 31 december varje år.
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av en av årsmötet utsedd revisor. För revisorn utses en suppleant. Valet sker för ett år. Revisorns berättelse skall överlämnas till föreningens styrelse senast två veckor före årsmötet.

§ 11 Medlemsavgift
Medlemsavgiften betalas per kalenderår och fastställs av årsmötet för ett år i taget på förslag av styrelsen.

§ 12 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs dels att ändringsförslaget delges medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet, dels att beslut om ändringen godkänts av styrelsen och beslutas av årsmötet med minst 2/3 majoritet.

§ 13 Upplösning av MABBAS
För upplösandet av MABBAS krävs beslut av två på varandra följande årsmöten.
Om MABBAS upplöses, skall dess tillgångar, sedan eventuella skulder gäldats, överlämnas till något vällovligt ändamål i linje med MABBAS verksamhet, se paragraf 1.
 Stadgarna senast ändrade den 4 april 2011.

%d bloggare gillar detta: