Årsmöten – Protokoll

Protokoll fört vid MABBAS årsmöte 2022
Datum: 28 mars 2022
Plats: Digitalt via Teams

Deltagande:
Charlotta Dohlvik, Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs stadsmuseum
Susanne Granlund, Eskilstuna Stadsmuseum
Agneta Höglander, Sörmlands museum
Michael Högström, Postmuseum
Eva Lenneman, Spritmuseum
Jim Löfgren, Östergötlands museum
Petra Nygård, Stockholms Stadsmuseum
Sofia Svalmark, Statens Försvarshistoriska Museer
Lina Ålenius, Malmö Museer

Deltagande via poströstning:
Ana Durán, ABCD Kulturarv & Byggnadskultur
Sofia Wendt, Västerbottens museum

§ 1. Mötets öppnande
Petra Nygård hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Eva Lenneman informerade om de inkomna två poströsterna. Sofia Wendt röstade ja och godkände samtliga punkter och förslag. Ana Durán röstade ja och godkände samtliga punkter förutom styrelsens förslag till gratis medlemskap för medlemmarna under 2023. Hon hade även lämnat en bilaga där hon utvecklade sin ståndpunkt, se punkt 20.

§ 2. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Petra Nygård.

§ 3. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Eva Lenneman.

§ 4. Val av justerare
Agneta Höglander och Lina Ålenius utsågs att tillsammans med ordföranden justera årsmötesprotokollet.

§ 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades vara behörigen utlyst.

§ 6. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes. Mötet beslutade dock att ändra på ordningen och avhandla punkt 11 i samband med punkt 20.

§ 7. Verksamhetsberättelse för 2021
Verksamhetsberättelsen lästes upp av sekreteraren och godkändes och lades till handlingarna.

§ 8. Resultat- och balansräkning för 2021
Resultat- och balansräkningen lästes upp av Agneta Höglander och lades till handlingarna. Föreningens ekonomi är stabil. Inga intäkter har kommit in under räkenskapsåret eftersom styrelsen beslutat att inga medlemsavgifter skulle tas ut på grund av pandemien. Kostnaderna har uppgått till 2 908 kr och behållning den 31/12 2021 var 101 037,60 kr. (Behållningen 31/12 2020: 103 945,60).

§ 9. Revisionsberättelse för 2021
Revisionsberättelsen lästes upp av sekreteraren. Undertecknande revisor Lars-Erik Hansen tillstyrkte att föreningsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att lämna styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

§ 11. Fastställande av medlemsavgifter för 2023
Frågan om medlemsavgifterna för 2023 sköts till punkt 20 på dagordningen.

§ 12 Val av ordförande
Petra Nygård omvaldes till föreningens ordförande för två år.

§ 13. Val av ordinarie styrelseledamöter
Susanne Granlund (Eskilstuna Stadsmuseum) nyvaldes som ordinarie styrelseledamot för en tid av två år.
Karin Norberg (Krigsarkivet, Riksarkivet), Sofia Svalmark (Flygvapenmuseum), och
Ana Durán (ABCD Kulturarv & Byggnadskultur) omvaldes för en tid av två år som ordinarie styrelseledamöter.
Eva Lenneman (Spritmuseum) och Lina Ålenius (Malmö museer) omvaldes vid årsmötet 2021 för en tid av två år och kvarstår därmed som ordinarie styrelseledamöter mandattiden ut.
Agneta Höglander (Sörmlands museum) avgick som ordinarie styrelseledamot.

§ 14. Val av styrelsesuppleanter
Sofia Wendt (Västerbottens museum) nyvaldes som styrelsesuppleant för en tid av två år.
Charlotta Dohlvik (Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs stadsmuseum) omvaldes för en tid av två år som styrelsesuppleant.
Jim Löfgren (Östergötlands museum) omvaldes vid årsmötet 2021 för en tid av två år och kvarstår därmed som styrelsesuppleant mandattiden ut.
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av fyra suppleanter och en plats som styrelsesuppleant är därmed vakant.

§ 15. Val av revisor
Lars-Erik Hansen (TAM-arkiv) omvaldes vid årsmötet 2021 för en tid av två år och kvarstår därmed som revisor mandattiden ut.

§ 16. Val av revisorssuppleant
Marie Steinrud (Nordiska museet) nyvaldes till revisorssuppleant för en tid av två år.
Michael Hagström (Postmuseum) avgick som revisorssuppleant.

§ 17. Val av valberedning
Mathilda Ängkvist (Nordiska museet) omvaldes att ingå som ledamot i valberedningen för en tid av två år.
Kajsa Lemon (Utbildningsradion) omvaldes vid årsmötet 2021 för en tid av två år och kvarstår därmed i valberedningen som sammankallande ledamot mandattiden ut.
Valberedningen hade med styrelsens godkännande inför årsmötet även varit behjälplig med att bereda förslaget till valberedning.

§ 18. Information från styrelsen
Petra Nygård tackade de avgående ledamöterna Agneta Höglander och Michael Hagström för deras insatser för föreningen.

§ 19. Fråga om donation till Stiftelsen Nordiska museets fond för ekonomisk hjälp för att rädda Ukrainas kulturarv
Årsmötet godkände att styrelsen gör en donation till Nordiska museets fond för att rädda Ukrainas kulturarv.

§ 20. Övriga under mötet uppkomna frågor
Frågan om fastställande av medlemsavgifter för 2023 diskuterades. Ana Durán röstar emot förslaget om att 2023 års medlemsavgift ska vara noll kronor. Istället föreslår hon att beslutet som fattades vid årsmötet 2021 om medlemsavgifter för 2022 (100 kr för enskild, 500 kr för institution) ändras retroaktivt till noll kronor, samt att föreningen för år 2023 tar ut medlemsavgifter som brukligt. Detta eftersom medlemsverksamheten nästa år förhoppningsvis är tillbaka till det normala, medan innevarande års medlemsverksamhet kommer att bli reducerad jämförd med åren innan pandemien.
Årsmötet röstade för Ana Duráns förslag.
Fastställdes alltså att 2022 års medlemsavgifter retroaktivt sätts ned till noll kronor och 2023 års medlemsavgifter blir 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institution.

§ 21. Avslutning
Petra Nygård förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet
Eva Lenneman

Justeras:
Lina Ålenius, Agneta Höglander, Petra Nygård

Kapitelavskiljare

 

Protokoll fört vid MABBAS årsmöte 2021
Datum: 24 maj 2021
Plats: Digitalt via Teams

Deltagande:
Charlotta Dohlvik, Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs stadsmuseum
Susanne Granlund, Eskilstuna Stadsmuseum
Lars-Erik Hansen, TAM-arkiv
Michael Högström, Postmuseum
Agneta Höglander, Sörmlands museum
Eva Lenneman, Spritmuseum
Lina Ålenius, Malmö Museer

Deltagande via poströstning:
Ana Durán, ABCD Kulturarv & Byggnadskultur
Jim Löfgren, Östergötlands museum
Karin Norberg, Riksarkivet/Krigsarkivet
Petra Nygård, Stadsmuseet i Stockholm
Sofia Svalmark, Statens Försvarshistoriska Museer

§ 1. Mötets öppnande
Lina Ålenius hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Lina Ålenius

§ 3. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Eva Lenneman.

§ 4. Val av justerare
Lars-Erik Hansen och Michael Högström utsågs att tillsammans med ordföranden justera årsmötesprotokollet.

§ 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades vara behörigen utlyst.

§ 6. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 7. Verksamhetsberättelse för 2020
Verksamhetsberättelsen lästes upp av sekreteraren och godkändes och lades till handlingarna.

§ 8. Resultat- och balansräkning för 2020
Resultat- och balansräkningen lästes upp av Agneta Höglander och lades till handlingarna. Föreningen har en stabil ekonomi och då antalet aktiviteter varit så få under pandemien har styrelsen beslutat att inga medlemsavgifter tas ut under år 2021.

§ 9. Revisionsberättelse för 2020
Revisionsberättelsen lästes upp av Lars-Erik Hansen och lades till handlingarna.

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att lämna styrelsen ansvarsfrihet för 2020.

§ 11. Fastställande av medlemsavgifter för 2022
Fastställdes att medlemsavgifterna för 2022 ska hållas oförändrade, dvs. 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institution.

§ 12. Val av ordförande
Petra Nygård (Stadsmuseet i Stockholm) nyvaldes som föreningens ordförande för en tid av två år 2020 och kvarstår därmed ytterligare ett år.

§ 13. Val av ordinarie styrelseledamöter
Eva Lenneman (Spritmuseum) och Lina Ålenius (Malmö Museer) omvaldes som ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år.
Karin Norberg (Krigsarkivet), Sofia Svalmark (Flygvapenmuseum), Agneta Höglander (Sörmlands museum) och Ana Durán (ABCD K&K) omvaldes år 2020 som ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år och kvarstår därmed i ett år.

§ 14. Val av styrelsesuppleanter
Jim Löfgren (Östergötlands museum) och Susanne Granlund (Eskilstuna Stadsmuseum) och Josefine Furu, (Västerbottens museum) omvaldes som styrelsesuppleanter för en tid av två år.
Charlotta Dohlvik, Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs stadsmuseum, nyvaldes som styrelsesuppleant för en tid av två år 2020 och kvarstår därmed i ett år.

§ 15. Val av revisor
Lars-Erik Hansen (TAM-arkiv) omvaldes som revisor för en tid av två år.

§ 16. Val av revisorssuppleant
Michael Hagström nyvaldes som revisorssuppleant för en tid av två år 2020 och kvarstår därmed ett år.

§ 17. Val av valberedning
Kajsa Lemon omvaldes till sammankallande ledamot av valberedningen för en tid av två år
Mathilda Ängkvist, Nordiska museets bibliotek, nyvaldes som ledamot i valberedningen för en tid av två år 2020 och kvarstår därmed i ett år.

§ 18. Information från styrelsen
På grund av pågående pandemi vet vi ännu inte när vi kommer att kunna genomföra den uppskjutna studieresan till Skåne, men vi hoppas att det ska kunna ske åtminstone under våren 2022.

§ 19 Avslutning
Lina Ålenius förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet
Eva Lenneman

Justeras:
Lina Ålenius, Lars-Erik Hansen, Michael Högström

Kapitelavskiljare

 

Protokoll fört vid MABBAS årsmöte 2020
Datum: 17 september 2020
Plats: Sjöhistoriska museet, Stockholm

Närvarande:
Therése Davidsson, Flygvapenmuseum (via Skype)
Charlotta Dohlvik, Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs stadsmuseum, (via Skype)
Susanne Granlund, Eskilstuna Stadsmuseum, (via Skype)
Lars-Erik Hansen, TAM-arkiv
Eva Hult, Statens maritima och transporthistoriska museer
Michael Hagström, Postmuseum
Agneta Höglander, Sörmlands museum
Eva Lenneman, Spritmuseum
Jim Löfgren, Östergötlands museum, (via Skype)
Petra Nygård, Stadsmuseet i Stockholm
Sofia Svalmark, Statens Försvarshistoriska museer, Flygvapenmuseum
Lina Ålenius, Malmö Museer
Ana Durán, ABCD Kulturarv & Byggnadskultur, (via poströstning)

§ 1. Mötets öppnande
Eva Hult hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Eva Hult.

§ 3. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Eva Lenneman.

§ 4. Val av justerare
Lars-Erik Hansen och Sofia Svalmark utsågs att tillsammans med ordföranden justera årsmötesprotokollet.

§ 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades vara behörigen utlyst.

§ 6. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 7. Verksamhetsberättelse för 2019
Verksamhetsberättelsen lästes upp av sekreteraren och godkändes och lades till handlingarna.

§ 8. Resultat- och balansräkning för 2019
Resultat- och balansräkningen lästes upp av Agneta Höglander och lades till handlingarna.

§ 9. Revisionsberättelse för 2019
Revisionsberättelsen lästes upp av Lars-Erik Hansen och lades till handlingarna.

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att lämna styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

§ 11. Fastställande av medlemsavgifter för 2021
Fastställdes att medlemsavgifterna för 2021 ska hållas oförändrade, dvs. 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institution.

§ 12. Val av ordförande
Eva Hult avgår som föreningens ordförande och Petra Nygård (Stadsmuseet i Stockholm) nyvaldes som föreningens ordförande för en tid av två år.

§ 13. Val av ordinarie styrelseledamöter
Karin Norberg (Krigsarkivet), Sofia Svalmark (Flygvapenmuseum), Agneta Höglander (Sörmlands museum) och Ana Durán (ABCD K&K) omvaldes som ordinarie ledamöter i två år.

Eva Lenneman (Spritmuseum) omvaldes 2019 för en tid av två år och kvarstår därmed som ordinarie styrelseledamot i ett år.

Lina Ålenius (Malmö Museer) nyvaldes år 2019 för en tid av två år och kvarstår därmed som ordinarie styrelseledamot i ett år.

§ 14. Val av styrelsesuppleanter
Jim Löfgren (Östergötlands museum) och Susanne Granlund (Eskilstuna Stadsmuseum) omvaldes år 2019 för en tid av två år och kvarstår därmed som styrelsesuppleanter i ett år.

Josefine Furu, (Västerbottens museum), nyvaldes 2019 för en tid av två år och kvarstår därmed som styrelsesuppleant i ett år.

Charlotta Dohlvik, Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs stadsmuseum, nyvaldes som styrelsesuppleant för en tid av två år.

§ 15. Val av revisor
Lars-Erik Hansen (TAM-arkiv) omvaldes år 2019 för en tid av två år och kvarstår därmed som revisor i ett år

§ 16. Val av revisorssuppleant
Michael Hagström nyvaldes som revisorssuppleant för en tid av två år.

§ 17. Val av valberedning
Kajsa Lemon nyvaldes 2019 till valberedningen för en tid av två år och kvarstår därmed som sammankallande ledamot i valberedningen för en tid av ett år.

Mathilda Ängkvist, Nordiska museets bibliotek, nyvaldes som ledamot i valberedningen för en tid av två år.

§ 18. Information från styrelsen
På grund av den pågående pandemien är det svårt att boka in framtida medlemsaktiviteter. Vi hoppas dock att den inställda studieresan till Skåne kan bli av inom en snar framtid. Avgående ordförande Eva Hult berättade om föreningens historia och blev också avtackad för sin tid i föreningen och i styrelsen, sedan 2011 som dess ordförande.

§ 19 Avslutning
Eva Hult förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet
Eva Lenneman

Justeras:
Eva Hult, Sofia Svalmark, Lars Erik Hansen

Kapitelavskiljare

 

Protokoll fört vid MABBAS årsmöte 2019
28 mars 2019
Plats: Sörmlands museum i Nyköping

Närvarande:
Ulrika Bjärkert, Stadsmuseet i Stockholm
Xufee Duraku, Statens Försvarshistoriska museer, Flygvapenmuseum
Ana Durán, ABCD Kulturarv & Byggnadskultur
Josefine Furu, Västerbottens museum
Susanne Granlund, Eskilstuna Stadsmuseum
Lars-Erik Hansen, TAM-arkiv
Eva Hult, Statens maritima och transporthistoriska museer
Agneta Höglander, Sörmlands museum
Eva Lenneman, Spritmuseum
Karin Norberg, Krigsarkivet/Riksarkivet, Stockholm
Petra Nygård, Stadsmuseet i Stockholm
Julia Strömbäck (praktikant), Stadsmuseet i Stockholm
Sofia Svalmark, Statens Försvarshistoriska museer, Flygvapenmuseum
Ingrid Åkerlind, Stadsmuseet i Stockholm
Lina Ålenius, Malmö Museer

§ 1. Mötets öppnande
Eva Hult hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Eva Hult.

§ 3. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Eva Lenneman.

§ 4. Val av justerare
Ingrid Åkerlund och Petra Nygård utsågs att tillsammans med ordföranden justera årsmötesprotokollet.

§ 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades vara behörigen utlyst.

§ 6. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 7. Verksamhetsberättelse för 2018
Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordföranden och godkändes och lades till handlingarna.

§ 8. Resultat- och balansräkning för 2018
Resultat- och balansräkningen lästes upp av Agneta Höglander och lades till handlingarna.

§ 9. Revisionsberättelse för 2018
Revisionsberättelsen lästes upp av Lars-Erik Hansen och lades till handlingarna.

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att lämna styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

§ 11. Fastställande av medlemsavgifter för 2020
Fastställdes att medlemsavgifterna för 2020 ska hållas oförändrade, dvs. 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institution.

§ 12. Val av ordförande
Eva Hult (Statens maritima museer och transporthistoriska museer) valdes på föreningens årsmöte 2018 för en tid av två år och kvarstår som föreningens ordförande i ett år.

§ 13. Val av ordinarie styrelseledamöter
Karin Norberg (Krigsarkivet), Sofia Svalmark (Flygvapenmuseum), Agneta Höglander (Sörmlands museum) och Ana Durán (ABCD K&K) valdes samtliga år 2018 för en tid av två år och kvarstår därmed som ordinarie ledamöter i ytterligare ett år.
Eva Lenneman (Spritmuseum) omvaldes för en tid av två år.
Lina Ålenius (Malmö Museer) nyvaldes som ordinarie styrelseledamot för en tid av två år.
Kajsa Lemon (Postmuseum) har avsagt sig sin styrelsepost på grund av byte till annat arbete som inte är på ett museum.

§ 14. Val av styrelsesuppleanter
Petra Nygård (Stockholms stadsmuseum) valdes 2018 för en tid av två år och kvarstår därmed som styrelsesuppleant ytterligare ett år.
Jim Löfgren (Östergötlands museum) och Susanne Granlund (Eskilstuna Stadsmuseum) omvaldes som styrelsesuppleanter för en tid av två år.
Josefine Furu, (Västerbottens museum), nyvaldes för en tid av två år.

§ 15. Val av revisor
Lars-Erik Hansen (TAM-arkiv) omvaldes som revisor för en tid av två år.

§ 16. Val av revisorssuppleant
Platsen som revisorssuppleant vakantsattes.

§ 17. Val av valberedning
Avgående ledamot Kajsa Lemon nyvaldes till valberedningen för en tid av två år. Ytterligare en ledamot bör tillsättas under året, alla uppmanades komma in med förslag.

§ 18. Information från styrelsen
Eva Hult informerade om kommande programpunkter. Ett studiebesök till Stockholms Stadsarkivs nya lokaler för byggnadshistoria i Liljeholmen i Stockholm blir den 20 maj. Till hösten hoppas vi få till ett studiebesök på Waldemarsuddes arkiv. Andra förslag är Judiska museet och föredrag om projektet ”bekönade arkiv” som Stockholms stadsarkiv arbetar med.

§ 19 Övriga under mötet uppkomna frågor
Lina Ålenius tog åter upp frågan om deltagande i styrelsemöten eller årsmöten via exempelvis Skype eller FaceTime, vilket hon gjorde själv under senaste mötet med gott resultat. Mötet kom överens om att det inte finns några formella hinder för det. Ingrid Åkerlind tog upp frågan om betalning för arkivtjänster på museer, bland de närvarande fanns en del tankar och erfarenhet kring detta, kanske är det en fråga att återkomma till på något sätt framöver. Inga övriga frågor.

§ 20 Avslutning
Eva Hult förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet
Eva Lenneman

Justeras:
Ingrid Åkerlund, Petra Nygård, Eva Hult

Kapitelavskiljare

 

Protokoll fört vid MABBAS årsmöte 2018
Datum 12 mars 2018
Plats: Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, DF

Närvarande:
Susanne Granlund, Eskilstuna Stadsmuseum
Lars-Erik Hansen, TAM-arkiv
Eva Hult, Statens maritima museer
Kajsa Lemon, Postmuseum
Karin Norberg, Krigsarkivet
Petra Nygård, Stockholms Stadsmuseum
Ingrid Åkerlind, Stockholms Stadsmuseum
Ulrika Hoffman, Nordiska Museet
Ana Durán, ABCD Kulturarv & Byggnadskultur

§ 1 Mötets öppnande
Eva Hult hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Eva Hult.

§ 3 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Ana Durán.

§ 4 Val av justerare
Kajsa Lemon och Petra Nygård utsågs att tillsammans med ordföranden justera årsmötesprotokollet.

§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades vara behörigen utlyst.

§ 6 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 7 Verksamhetsberättelse för 2017
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Resultat- och balansräkning för 2017
Resultat- och balansräkningen lästes upp av Eva Hult och lades till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse för 2017
Revisorernas berättelse lästes upp av Lars-Erik Hansen och lades till handlingarna.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att lämna styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter för 2019
Fastställdes att medlemsavgifterna för 2019 ska hållas oförändrade, dvs. 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institution.

§ 12 Val av ordförande
Eva Hult (Statens maritima museer) valdes till föreningens ordförande för en period av två år.

§ 13 Val av ordinarie styrelseledamöter
Karin Norberg (Krigsarkivet), Sofia Svalmark (Flygvapenmuseum), Agneta Höglander (Sörmlands museum), Ana Durán (ABCD K&K) omvaldes och Kajsa Lemon nyvaldes – samtliga fem för en tid av två år.
Eva Lenneman (Spritmuseum) omvaldes 2017 för en tid av två år.
Nina Kurdve (Västerbottens Museum) har avsagt sig sin styrelsepost.

§ 14 Val av styrelsesuppleanter
Jim Löfgren (Östergötlands museum) nyvaldes 2017 och Susanne Granlund (Eskilstuna Stadsmuseum) omvaldes 2017 – båda för en tid av två år.
Lina Ålenius (Malmö Museer) omvaldes för en tid av två år.
Petra Nygård (Stockholms stadsmuseum) nyvaldes för en tid av två år.

§ 15 Val av revisor
Lars-Erik Hansen (TAM-arkiv) omvaldes 2017 som revisor för en tid av två år och kvarstår därmed ytterligare ett år.

§ 16 Val av revisorssuppleant
Marianne Odelhall (Stockholms Stadsmuseum) nyvaldes till revisorssuppleant för en tid av ett år.

§ 17 Val av valberedning
2017 omvaldes Gunnel Mörkfors (Östergötlands Museum) och Ingrid Åkerlind (Stockholms Stadsmuseum) för en tid av två år, därmed kvarstår de som valberedning ytterligare ett år.

§ 18 Information från styrelsen
Eva Hult informerade om höstens seminarium Arkivering av samtidsdokumentation som är ett samarbete mellan Nätverket DOSS och Mabbas. Det kommer att bli ett 2-dagars möte 21-22 november på Sjöhistoriska Museet. Dessförinnan kommer vi att göra en studieresa till Jönköping, datum är ännu ej klara. Ana Durán informerade om att WordPress numera lägger ut så många annonser på våra sidor på hemsidan att det blivit lite störande. Hon har undersökt vad det skulle kosta att ”bli av med annonserna” och det verkar stanna vid en summa av cirka 400 kr per år. Mötet beslöt att vi ska pröva detta. Karin Norberg som är styrelsens kontaktperson gentemot medlemmarna vid aktiviteter informerade om att alltfler medlemmar hör av sig om att de uppskattar det vi gör i Mabbas även om man inte alltid har möjlighet att närvara.

§ 19 Övriga under mötet uppkomna frågor
Till årets årsmöte hade Lina Ålenius ställt frågan om man i framtiden även skulle kunna närvara vid årsmötet digitalt. Det måste undersökas hur vi i så fall ska kunna lösa det utan några extra kostnader. Inga övriga frågor.

§ 20 Avslutning
Eva Hult förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet
Ana Durán

Justeras:
Kajsa Lemon, Petra Nygård, Eva Hult

Kapitelavskiljare

 

Protokoll fört vid MABBAS årsmöte 2017
Datum 6 mars 2017
Plats: Postmuseum, Stockholm

Närvarande:
Susanne Granlund, Eskilstuna Stadsmuseum
Lars-Erik Hansen, TAM-arkiv
Eva Hult, Statens maritima museer
Agneta Höglander, Sörmlands museum
Kajsa Lemon, Postmuseum
Eva Lenneman, Spritmuseum
Birgitta Modigh, Litografiska Museet
Gunnel Mörkfors, Östergötlands museum
Karin Norberg, Krigsarkivet
Petra Nygård, Stockholms Stadsmuseum
Linn Ålenius, Malmö Museer

§ 1 Mötets öppnande
Eva Hult hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Eva Hult.

§ 3 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Eva Lenneman.

§ 4 Val av justerare
Petra Nygård och Lina Ålenius utsågs att tillsammans med ordföranden justera årsmötesprotokollet.

§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades vara behörigen utlyst.

§ 6 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 7 Verksamhetsberättelse för 2016
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Resultat- och balansräkning för 2016
Resultat- och balansräkningen lästes upp av Agneta Höglander och lades till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse för 2016
Revisorernas berättelse lästes upp av Lars-Erik Hansen och lades till handlingarna.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att lämna styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter för 2018
Fastställdes att medlemsavgifterna för 2018 ska hållas oförändrade, dvs. 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institution.

§ 12 Val av ordförande
Eva Hult (Statens maritima museer) omvaldes vid årsmötet 2016 till föreningens ordförande för två år och kvarstår därmed som ordförande i ytterligare ett år.

§ 13 Val av ordinarie styrelseledamöter
Nina Kurdve (Västerbottens Museum) nyvaldes som ordinarie styrelseledamot för en tid av två år.
Eva Lenneman (Spritmuseum) omvaldes för en tid av två år.
Karin Norberg (Krigsarkivet), Sofia Svalmark (Flygvapenmuseum), Agneta Höglander (Sörmlands museum) omvaldes och Ana Durán (ARAB) nyvaldes vid årsmötet 2016 för en tid av två år och kvarstår därmed som ordinarie styrelseledamöter i ytterligare ett år
Marianne Odelhall (Stockholms Stadsmuseum) avgick som ordinarie styrelseledamot.

§ 14 Val av styrelsesuppleanter
Jim Löfgren (Östergötlands museum) nyvaldes som styrelsesuppleant för en tid av två år.
Susanne Granlund (Eskilstuna Stadsmuseum) omvaldes för en tid av två år.
Kajsa Lemon (Postmuseum) omvaldes och Lina Ålenius (Malmö Museer) nyvaldes för en tid av två år vid årsmötet 2016 och kvarstår därmed båda som styrelsesuppleanter i ytterligare ett år.
Nina Kurdve, (Västerbottens museum) avgick som suppleant och valdes istället till ordinarie styrelseledamot.

§ 15 Val av revisor
Lars-Erik Hansen (TAM-arkiv) omvaldes som revisor för en tid av två år.

§ 16 Val av revisorssuppleant
Marianne Odelhall (Stockholms Stadsmuseum) nyvaldes till revisorssuppleant för en tid av ett år.

§ 17 Val av valberedning
Omvaldes Gunnel Mörkfors (Östergötlands Museum) och Ingrid Åkerlind (Stockholms Stadsmuseum) för en tid av två år.

§ 18 Information från styrelsen
Eva Hult informerade om närmast förestående studiebesök som är Riddarhusets arkiv och bibliotek. Andra förslag på institutioner att besöka som diskuterats tidigare/kom upp på mötet var: Arkivcentrum i Lund, Nordiska museet, Världskulturmuseerna, TAM-arkiv och Centrum för Näringslivshistoria. Ett ev tema för ett seminarium skulle kunna vara arkivering av dokumentationer.

§ 19 Övriga under mötet uppkomna frågor
Inga övriga frågor.

§ 20 Avslutning
Eva Hult förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet
Eva Lenneman

Justeras:
Lina Ålenius, Petra Nygård, Eva Hult

Kapitelavskiljare

 

Protokoll fört vid MABBAS årsmöte 2016
Datum 16 mars 2016
Plats: Armémuseum, Stockholm

Närvarande
Ana Durán, Stockholm
Susanne Granlund, Eskilstuna Stadsmuseum
Lars-Erik Hansen, TAM-arkiv
Eva Hult, Statens maritima museer
Agneta Höglander, Sörmlands museum
Kajsa Lemon, Postmuseum
Eva Lenneman, Spritmuseum
Mariann Odelhall, Stockholm stadsmuseum
Sofia Svalmark, Flygvapenmuseum
Ingrid Åkerlind, Stockholms stadsmuseum

§ 1 Mötets öppnande
Eva Hult hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Eva Hult.

§ 3 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Eva Lenneman.

§ 4 Val av justerare
Susanne Granlund och Ana Durán utsågs att tillsammans med ordföranden justera årsmötesprotokollet.

§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades vara behörigen utlyst.

§ 6 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 7 Verksamhetsberättelse för 2015
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Resultat- och balansräkning för 2015
Resultat- och balansräkningen lästes upp av Agneta Höglander och lades till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse för 2015
Revisorernas berättelse lästes upp av Lars-Erik Hansen och lades till handlingarna.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att lämna styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter för 2017
Fastställdes att medlemsavgifterna för 2017 ska hållas oförändrade, dvs. 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institution.

§ 12 Val av ordförande
Vid årsmötet 2015 valdes Eva Hult (Statens maritima museer) till föreningens ordförande för två år och kvarstår därmed som ordförande i två år.

§ 13 Val av ordinarie styrelseledamöter
Vid årsmötet 2015 valdes Mariann Odelhall (Stockholms stadsmuseum) och Eva Lenneman (Spritmuseum) båda för en tid av två år och kvarstår därmed som styrelseledamöter i ytterligare ett år. Omvaldes Karin Norberg (Krigsarkivet) Sofia Svalmark (Flygvapenmuseum) och Agneta Höglander (Sörmlands museum) för en tid av två år. Nyvaldes Ana Durán som ordinarie styrelseledamot för en tid av två år. Lena Nygren (Sundsvalls museum) avgick som ordinarie styrelseledamot.

§ 14 Val av styrelsesuppleanter
Vid årsmötet 2015 valdes Susanne Granlund (Eskilstuna Stadsmuseum) för en tid av två år och kvarstår därmed som styrelselesuppleant i ytterligare ett år. Omvaldes Kajsa Lemon (Postmuseum) för en tid av två år. Nyvaldes Nina Kurdve (Västerbottens museum) och Lina Åhlenius (Malmö Museer) för en tid av två år. Jonas Engman (Nordiska Museet) avgick som styrelsesuppleant.

§ 15 Val av revisor
Vid årsmötet 2015 valdes Lars-Erik Hansen (TAM-arkiv) som revisor för en tid av två år och kvarstår därmed ytterligare ett år.

§ 16 Val av revisorssuppleant
Vid årsmötet 2015 valdes Inga-Lill Ankarberg (Statens Maritima museum) till revisorssuppleant för en tid av två år och kvarstår därmed ytterligare ett år.

§ 17 Val av valberedning
Vid årsmötet 2015 omvaldes Gunnel Mörkfors för en tid av två år och nyvaldes Ingrid Åkerlind, Stockholms stadsmuseum för en tid av två år. Båda kvarstår därmed i valberedningen ytterligare ett år.

§ 18 Information från styrelsen
Eva Hult informerade om vårens medlemsaktiviteter. Närmast förestående är ett besök vid ArkDes (Arkitektur- och Designcentrum) i Stockholm den 2/5. Till hösten planeras en resa till något medlemsmuseum i norra Sverige och ett studiebesök i Tekniska museets arkiv och bibliotek. Förslag som uppkom under mötet är Landstingsarkivet i Flemingsberg och Stiftelsen för Musikkulturens Främjande i Stockholm.

§ 19 Övriga under mötet uppkomna frågor
Inga övriga frågor.

§ 20 Avslutning
Eva Hult förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet
Eva Lenneman

Justeras:
Ana Durán Susanne Granlund

Kapitelavskiljare

 

Protokoll fört vid MABBAS årsmöte 2015
Datum 9 mars 2015
Plats: Stockholms stadsmuseum, Frihamnen Stockholm

Närvarande
Ana Durán, ARAB
Frida Granat, Stockholms stadsmuseum
Susanne Granlund, Eskilstuna Stadsmuseum
Lars-Erik Hansen, TAM-arkiv
Eva Hult, Statens maritima museer
Agneta Höglander, Sörmlands museum
Eva Lenneman, Spritmuseum
Gunnel Mörkfors, Östergötlands museum
Mariann Odelhall, Stockholm stadsmuseum
Åsa Olofsson, Stockholm stadsmuseum
Britta Petersson, enskild medlem
Mikael Roos, Stockholms stadsmuseum
Sofia Svalmark, Flygvapenmuseum
Ingrid Åkerlind, Stockholms stadsmuseum

§ 1 Mötets öppnande
Eva Hult hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Eva Hult.

§ 3 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Eva Lenneman.

§ 4 Val av justerare
Lars-Erik Hansen och Ingrid Åkerlind utsågs att tillsammans med ordföranden justera årsmötesprotokollet.

§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades vara behörigen utlyst.

§ 6 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 7 Verksamhetsberättelse för 2014
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Resultat- och balansräkning för 2014
Resultat- och balansräkningen lästes upp av Agneta Höglander och lades till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse för 2014
Revisorernas berättelse lästes upp av Agneta Höglander och lades till handlingarna.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att lämna styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter för 2016
Fastställdes att medlemsavgifterna för 2016 ska hållas oförändrade, dvs. 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institution.

§ 12 Val av ordförande
Vid årsmötet 2014 valdes Eva Hult (Statens maritima museer) till föreningens ordförande för två år och kvarstår därmed som ordförande i ett år.

§ 13 Val av ordinarie styrelseledamöter
Vid årsmötet 2014 omvaldes Lena Nygren (Sundsvalls museum), Karin Norberg (Krigsarkivet) Sofia Svalmark (Flygvapenmuseum) och Agneta Höglander (Sörmlands museum) för en tid av två år och kvarstår därmed som ordinarie styrelseledamöter i ytterligare ett år

Omvaldes Mariann Odelhall (Stockholms stadsmuseum) och Eva Lenneman (Spritmuseum), båda för en tid av två år.

§ 14 Val av styrelsesuppleanter
Vid årsmötet 2014 nyvaldes Kajsa Lemon (Postmuseum) och Jonas Engman (Nordiska museet) för en tid av två år och kvarstår därmed som styrelsesuppleanter i ytterligare ett år

Omvaldes för en tid av två år Ana Durán (ARAB) och Susanne Granlund (Eskilstuna Stadsmuseum).

§ 15 Val av revisor
Nyvaldes Lars-Erik Hansen TAM-arkiv som revisor för en tid av två år.

§ 16 Val av revisorssuppleant
Nyvaldes Inga-Lill Ankarberg, Statens Maritima museum till revisorssuppleant för en tid av två år.

§ 17 Val av valberedning
Omvaldes Gunnel Mörkfors för en tid av två år och nyvaldes Ingrid Åkerlind, Stockholms stadsmuseum för en tid av två år.

§ 18 Information från styrelsen
Eva Hult informerade om vårens medlemsaktiviteter som blir ett studiebesök i Kungliga Operans arkiv. I november planeras ett seminarium om flytt av foto- och arkivsamlingar med föredrag och paneldiskussion.

§ 19 Övriga under mötet uppkomna frågor
Inga övriga frågor.

§ 20 Avslutning
Eva Hult förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet
Eva Lenneman

Justeras:
Ingrid Åkerlind Lars-Erik Hansen

Kapitelavskiljare

 

Protokoll fört vid MABBAS årsmöte 2014
Datum 24 mars 2014
Plats: Stockholms stadsmuseum, Frihamnen Stockholm 

Närvarande
Jan Bergendal, Stockholms stadsmuseum:
Per-Olov Bjällhag, Tekniska museet
Frida Granat, Stockholms stadsmuseum
Susanne Granlund, Eskilstuna Stadsmuseum
Ulla Hallbäck, Västergötlands museum
Eva Hult, Statens maritima museer
Agneta Höglander, Sörmlands museum
Kajsa Lemon, Postmuseum
Eva Lenneman, Spritmuseum
Mariann Odelhall, Stockholm stadsmuseum
Mikael Roos, Stockholms stadsmuseum
Peter Wålarö, Stockholms stadsmuseum

§ 1 Mötets öppnande</strong
Eva Hult hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Eva Hult.

§ 3 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Eva Lenneman.

§ 4 Val av justerare
Per-Olov Bjällhag och Frida Granat utsågs att tillsammans med ordföranden justera årsmötesprotokollet.

§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades vara behörigen utlyst.

§ 6 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 7 Verksamhetsberättelse för 2013
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Resultat- och balansräkning för 2013
Resultat- och balansräkningen lästes upp av Agneta Höglander och lades till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse för 2013
Revisorernas berättelse lästes upp av Agneta Höglander och lades till handlingarna.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att lämna styrelsen ansvarsfrihet för 2013.

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter för 2015
Fastställdes att medlemsavgifterna för 2015 ska hållas oförändrade, dvs. 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institution.

§ 12 Val av ordförande
Omvaldes Eva Hult (Statens maritima museer) till föreningens ordförande för två år.

§ 13 Val av ordinarie styrelseledamöter
Omvaldes Lena Nygren (Sundsvalls museum), Karin Norberg (Krigsarkivet), Sofia Svalmark (Flygvapenmuseum) och Agneta Höglander (Sörmlands museum) samtliga för en tid av två år. Vid årsmötet 2013 valdes Mariann Odelhall (Stockholms stadsmuseum) till vice ordförande och Eva Lenneman (Spritmuseum) till sekreterare, båda för en tid av två år och kvarstår därmed i styrelsen i ytterligare ett år.

§ 14 Val av styrelsesuppleanter
Nyvaldes Kajsa Lemon (Postmuseum) och Jonas Engman (Nordiska museet) för en tid av två år. Vid årsmötet 2013 valdes för en tid av två år Ana Durán (ARAB) och Susanne Granlund (Eskilstuna Stadsmuseum) och kvarstår därmed i styrelsen i ytterligare ett år. Kerstin Ingelmark och Anders Karlin avgår som styrelsesuppleanter.

§ 15 Val av revisor
Omvaldes Clary Winberg (Västarvet) till revisor för en tid av ett år.

§ 16 Val av revisorssuppleant
Omvaldes Lennart Andersson (Västarvet) till revisorssuppleant för en tid av ett år.

§ 17 Val av valberedning
Gunnel Mörkfors valdes vid årsmötet 2013 för en tid av två år och kvarstår därmed i valberedningen i ett år. Övriga platser i valberedningen är vakanta.

§ 18 Information från styrelsen
Eva Hult informerade om nästa medlemsaktivitet som blir ett heldagsstudiebesök i Eskilstuna den 26 maj 2014. Dagen kommer bland annat innehålla besök på Stadsmuseet, Konstmuseet, Svenskt Barnbildarkiv och Arkivhuset. I höst planeras ett tvådagarsbesök i Västerås och Grängesberg. Ulla Hallbäck avtackades å det varmaste för sina insatser för MABBAS genom åren.

§ 19 Övriga under mötet uppkomna frågor
Inga övriga frågor.

§ 20 Avslutning
Eva Hult förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet
Eva Lenneman

Justeras
Per Olov Bjällhag   Frida Granat
Eva Hult

Kapitelavskiljare

 

Protokoll fört vid MABBAS årsmöte 2013
Datum 18 mars 2013
Plats: Armémuseum, Stockholm        

Närvarande:
Per-Olov Bjällhag, Tekniska museet
Ulla Hallbäck, Västergötlands museum
Agneta Höglander, Sörmlands museum
Kerstin Ingelmark, Regionmuseet Kristianstad
Maria Jonsson, TAM-arkiv
Eva Lenneman, Spritmuseum
Jim Löfgren, TAM-arkiv
Lena Nygren, Sundsvalls museum
Mariann Odelhall, Stockholm stadsmuseum
Sofia Svalmark, Statens Försvarshistoriska muser, Flygvapenmuseum

§ 1 Mötets öppnande
Mariann Odelhall hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Mariann Odelhall.

§ 3 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Eva Lenneman.

§ 4 Val av justerare
Per-Olov Bjällhag och Sofia Svalmark utsågs att tillsammans med ordföranden justera årsmötesprotokollet.

§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades vara behörigen utlyst.

§ 6 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 7 Verksamhetsberättelse för 2012
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Resultat- och balansräkning för 2012
Resultat- och balansräkningen lästes upp av Agneta Höglander och lades till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse för 2012
Revisorernas berättelse lästes upp av Agneta Höglander och lades till handlingarna.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att lämna styrelsen ansvarsfrihet för 2012.

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter för 2014
Fastställdes att medlemsavgifterna för 2014 ska hållas oförändrade, dvs. 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institution.

§ 12 Val av ordförande
Vid årsmötet 2012 valdes Eva Hult (Statens maritima museer) till föreningens ordförande för två år och kvarstår därmed ytterligare ett år.

§ 13 Val av ordinarie styrelseledamöter
Omvaldes Mariann Odelhall (Stockholms stadsmuseum) till vice ordförande och Eva Lenneman (Spritmuseum) till sekreterare, båda för en tid av två år.
Vid årsmötet 2012 valdes för en tid av två år Lena Nygren (Sundsvalls museum), Sofia Svalmark (Flygvapenmuseum) och Agneta Höglander (Sörmlands museum) och kvarstår därmed i styrelsen i ytterligare ett år.
Fyllnadsvaldes Karin Norberg (Krigsarkivet) för en tid av ett år.

§ 14 Val av styrelsesuppleanter
Nyvaldes Susanne Granlund (Västmanlands läns museum) och Anders Karlin (Norrköpings Stadsmuseum) för en tid av två år.
Omvaldes Ana Durán (ARAB) för en tid av två år.
Vid årsmötet 2012 valdes för en tid av två år Kerstin Ingelmark (Regionmuseet i Skåne) och kvarstår därmed i styrelsen i ytterligare ett år. Även Karin Norberg (Krigsarkivet) omvaldes för en period om två år men övergår 2013 till att bli ordinarie styrelseledamot.
Catharina Wikström (Nacka lokalhistoriska arkiv/Dieselverkstaden) avgår som styrelsesuppleant.

§ 15 Val av revisor
Omvaldes Clary Winberg (Västarvet) till revisor för en tid av ett år.

§ 16 Val av revisorssuppleant
Omvaldes Lennart Andersson (Västarvet) till revisorssuppleant för en tid av ett år.

§ 17 Val av valberedning
Till valberedning nyvaldes Gunnel Mörkfors (Östergötlands länsmuseum) för en period om två år. Ulla Hallbäck (Västergötlands museum) valdes vid årsmötet 2012 för en tid av två år och kvarstår därmed i valberedningen i ett år.

§ 18 Information från styrelsen
Mariann Odelhall informerade om att MABBAS och Regionmuseet i Skåne kommer att arrangera två seminarier om foto i höst. Ett om analog bild i september och ett om digital bild i november.

§ 19 Övriga under mötet uppkomna frågor
Inga övriga frågor.

§ 20 Avslutning
Mariann Odelhall förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet
Eva Lenneman

Justeras
Per Olov Bjällhag      Sofia Svalmark    Mariann Odelhall

Kapitelavskiljare

Årsmöte för föreningen MABBAS 2012
Datum 28 mars 2012
Plats Stora teatern, Göteborg

Närvarande:
Eva Hult, Statens maritima museer
Dan Lorén, Länsmuseet Gävleborg
Karin Westin, Sundsvall
Mariann Odelhall, Stockholms stadsmuseum
Agneta Höglander, Sörmlands läns museum
Gunnel Mörkfors, Östergötlands länsmuseum
Lena Nygren, Sundsvalls museum
Björn Jakobsson, Bohusläns museum
Cecilia Ahlsén, Bohusläns museum
Ulla Hallbäck, Västergötlands museum

§ 1 Mötets öppnande
Eva Hult hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande
Eva Hult valdes till mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare
Mariann Odelhall valdes till mötessekreterare.

§ 4 Val av justerare
Dan Lorén och Gunnel Mörkfors valdes att tillsammans med ordföranden justera årsmötesprotokollet.

§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades vara behörigen utlyst.

§ 6 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 7 Verksamhetsberättelse för 2011
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Resultat- och balansräkning för 2011
Resultat- och balansräkningen lästes upp av Agneta Höglander och lades till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse för 2011
Revisionsberättelsen lästes upp av ordförande och lades till handlingarna.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2011.

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter för 2013
Fastställdes att medlemsavgifterna för 2013 ska hållas oförändrade, dvs. 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institution.

§ 12 Val av ordförande
Omval av Eva Hult (Statens maritima museer) till föreningens ordförande för två år.

§ 13 Val av ordinarie styrelseledamöter
Omval av Agneta Höglander (Sörmlands museum) för  två år.
Nyval av Lena Nygren (Sundsvalls museum) och Sofia Svalmark (Flygvapenmuseum) för 2 år
Vid årsmötet 2011 omvaldes för en tid av två år vice ordförande Mariann Odelhall (Stockholms stadsmuseum) och kassör Eva Lenneman (Spritmuseet) och kvarstår därmed i styrelsen i ytterligare ett år.
En plats som ordinarie ledamot ställdes vakant.

§ 14 Val av styrelsesuppleanter
Omval av Karin Norberg (Krigsarkivet) för en tid av två år.
Nyval av Kerstin Ingelmark ( Regionmuseet i Skåne) för en tid av två år.
Vid årsmötet 2011 omvaldes för en tid av två år Ana Durán (Stockholm) och Catharina Wikström (Nacka kulturcentrum/Dieselverkstaden)  och kvarstår därmed i styrelsen i ytterligare ett år.

§ 15 Val av revisor
Omval av Clary Winberg (Västarvet) för en tid av två år.

§ 16 Val av revisorssuppleant
Omvaldes Lennart Andersson (Västarvet) för en tid av ett år.

§ 16 Val av valberedning
Till valberedning Omvaldes Margita Nordell, (Borås Museum-Textilmuseet),  Åsa Bergström Bengtsson (Dunkers kulturhus) och Ulla Hallbäck (Västergötlands museum) för en tid av två år. Ulla Hallbäck är sammankallande.

§ 17 Information från styrelsen
Mariann Odelhall informerade om att nästa medlemsaktivitet kommer att vara en visning av Svenska Filminstitutets Filmservice i Rotebro. Under våren kommer MABBAS att förlägga en två dagars medlemsaktivitet till Falun och besöka på Dalarnas museums arkiv, bildarkiv och bibliotek. Även ett besök på Arkivcentrum Dalarna ska hinnas med där tre arkiv finns; Arkivcentrum i Dalarna, Dalarnas folkrörelsearkiv och Falu kommuns Centralarkiv.

§ 18 Övriga under mötet uppkomna frågor.
Inga övriga frågor inkom under mötet.

§ 19 Avslutning
Eva Hult förklarade årsmötet avslutat.

Karin Westin avtackades för sin tid i styrelsen och passade själv på att tacka för de fantastiska år hon haft med MABBAS styrelsearbete.

Vid protokollet: Mariann Odelhall

Justeras: Dan Lorén   Gunnel Mörkfors

Eva Hult

Kapitelavskiljare

Årsmöte för föreningen MABBAS 2011
Datum 30 mars 2011
Plats Tekniska museet, Stockholm

Närvarande:
Christer Bergin, Dalarnas museum
Per-Olov Bjällhag, Tekniska museet
Ana Durán, Stockholm
Kajsa Hartig, Nordiska museet (gäst)
Eva Hult, Statens maritima museer
Eva Lenneman, Vin & Sprithistoriska Museet
Dan Lovén, Länsmuseet Gävleborg
Margita Nordell, Borås Museum-Textilmuseet
Thomas Skalm, Kungliga biblioteket
Karin Westin, Sundsvalls museum
Catharina Wikström, Nacka kulturcentrum/Dieselverkstaden

§ 1 Mötets öppnande
Eva Hult hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Eva Hult.

§ 3 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Eva Lenneman.

§ 4 Val av justerare
Ana Durán och Per-Olov Bjällhag utsågs att tillsammans med ordföranden justera årsmötesprotokollet.

§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades vara behörigen utlyst.

§ 6 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 7 Verksamhetsberättelse för 2010
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Resultat- och balansräkning för 2010
Resultat- och balansräkningen lästes upp av Eva Lenneman och lades till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse för 2010
Revisorernas berättelse lästes upp av Eva Lenneman och lades till handlingarna.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att lämna styrelsen ansvarsfrihet för 2010.

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter för 2012
Fastställdes att medlemsavgifterna för 2012 ska hållas oförändrade, dvs. 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institution.

§ 12 Val av ordförande
Valdes Eva Hult (Statens maritima museer) till föreningens ordförande för ett år.

§ 13 Val av ordinarie styrelseledamöter
Valdes Mariann Odelhall (Stockholms stadsmuseum) till vice ordförande och Eva Lenneman (Vin & Sprithistoriska Museet) till sekreterare, båda för en tid av två år.
Vid årsmötet 2010 omvaldes för en tid av två år till kassör och medlemsansvarig Agneta Höglander (Sörmlands museum) och Karin Westin (Sundsvalls museum) och kvarstår därmed i styrelsen i ytterligare ett år.
Nyvaldes Lars Östvall (Jönköpings länsmuseum) för en tid av två år.
Åsa Bergström Bengtsson (Dunkers kulturhus) avgår som styrelseledamot och därmed är en plats som ordinarie ledamot vakant.

§ 14 Val av styrelsesuppleanter
Nyvaldes Ana Durán (Stockholm) och Catharina Wikström (Nacka kulturcentrum/Dieselverkstaden) båda för en tid av två år.
Vid årsmötet 2010 omvaldes för en tid av två år Karin Norberg (Krigsarkivet) och kvarstår därmed i styrelsen i ytterligare ett år.
Margita Nordell (Borås museum-Textilmuseet) avgår ur styrelsen och därmed är en plats som styrelsesuppleant vakant.

§ 15 Val av två revisorer
Omvaldes Clary Winberg (Västarvet) och Lennart Andersson (Västarvet) för en tid av ett år.

§ 16 Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Ulla Hallbäck (Västergötlands museum) för en tid av två år. Nyvaldes Margita Nordell, (Borås Museum-Textilmuseet) och Åsa Bergström Bengtsson  (Dunkers kulturhus).
Robert Herpai, (Sveriges Järnvägsmuseum) och Catharina Wikström (Nacka lokalhistoriska arkiv/Dieselverkstaden) avgår ur valberedningen.

§ 17 Information från styrelsen
Eva Hult informerade om att nästa medlemsaktivitet kommer att vara en visning av Moderna museets fotosamlingar måndagen den 2 maj. Höstens program kommer bland annat att innehålla en heldagsutflykt till Uppsala den 16 september med visning av Uppsala Landsarkiv och Upplandsmuseet.
Den 11 maj 2011 är MABBAS medarrangör till seminariet Digital kommunikation och kulturarv på Nordiska museet i Stockholm. Seminariet tar bland annat upp frågor om vilken kompetens kulturarvssektorn behöver för att kunna kommunicera kulturarvet till våra digitala användare och innehåller föredrag av Johan Ronnestam (Ronnestam.com), Jasper Visser (National Historisch Museum i Holland), Brit Stakston (JMW Kommunikation), Charlotte SH Jensen (Nationalmuseet i Köpenhamn) och Mia Ridge (forskarstuderande , tid. Science Museum i London.).

§ 18 Övriga under mötet uppkomna frågor
Beslutade årsmötet att innehållet i paragraf 13 i MABBAS stadgar ändras. Den gamla lydelsen är:
”För upplösandet av MABBAS krävs beslut av två på varandra följande årsmöten. Om MABBAS upplöses skall dess tillgångar, sedan eventuella skulder gäldats, överlämnas till Svenska museiföreningen.”
Den nya lydelsen är:
”För upplösandet av MABBAS krävs beslut av två på varandra följande årsmöten. Om MABBAS upplöses skall dess tillgångar, sedan eventuella skulder gäldats, överlämnas till något vällovligt ändamål i linje med MABBAS verksamhet, se paragraf 1.”.

§ 19 Avslutning
Eva Hult förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet:
Eva Lenneman

Justeras:
Per Olov Bjällhag     Ana Durán    Eva Hult

Kapitelavskiljare
Årsmöte för föreningen MABBAS 2010
Datum 26 mars 2010
Plats Stockholms Spårvägsmuseum   

Närvarande:
Louise Cederwall Lindström, Riksarkivet
Ana Durán, Kulturnät Sverige
Eva Hult, Statens maritima museer
Agneta Höglander, Sörmlands museum
Eva Lenneman, Vin & Sprithistoriska Museet
Thomas Skalm, Kungliga biblioteket
Catharina Wikström, Nacka kulturcentrum
Clary Winberg, Västarvet
Gunvor Vretblad, Statens maritima museer

§ 1 Mötets öppnande
Gunvor Vretblad hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Gunvor Vretblad.

§ 3 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Eva Lenneman.

§ 4 Val av justerare
Louise Cederwall Lindström och Thomas Skalm utsågs att tillsammans med ordföranden justera årsmötesprotokollet.

§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades vara behörigen utlyst.

§ 6 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 7 Verksamhetsberättelse för 2009
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Resultat- och balansräkning för 2009
Resultat- och balansräkningen lästes upp av Agneta Höglander och lades till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse för 2009
Revisorernas berättelse lästes upp av Clary Winberg och lades till handlingarna.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att lämna styrelsen ansvarsfrihet för 2009.

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter för 2011
Fastställdes att medlemsavgifterna för 2009 ska hållas oförändrade, dvs. 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institution.

§ 12 Val av ordförande för två år
Omvaldes Mariann Odelhall (Stockholms stadsmuseum) till föreningens ordförande för ett år.

§ 13 Val av ordinarie styrelseledamöter
Omvaldes Eva Hult (Statens maritima museer), Agneta Höglander (Sörmlands museum) och Carin Westin (Sundsvalls museum), samtliga för en tid av två år. Omvaldes Mariann Odelhall för en period av ett år.
Vid årsmötet 2009 omvaldes Åsa Bergström-Bengtsson (Dunkers Kulturhus) och Eva Lenneman (Vin & Sprithistoriska Museet) för en tid av två år och kvarstår därmed i styrelsen i ytterligare ett år.
Louise Cederwall Lindström, (Riksarkivet) och Carl Axel Petersson (Stockholms Spårvägsmuseum) avgår som styrelseledamöter och därmed är två platser som ordinarie ledamöter vakanta.

§ 14 Val av styrelsesuppleanter
Omvaldes Karin Norberg (Postmuseum) och Margita Nordell (Borås museum) och nyvaldes Thomas Skalm (Kungl.bibl) samtliga för en tid av två år.  Lisskulla Werkmäster (Dalarnas museum) avgår ur styrelsen och därmed är en plats som styrelsesuppleant vakant.

§ 15 Val av revisor
Omvaldes Clary Winberg (Västarvet) för en tid av ett år.

§ 16 Val av revisorssuppleant
Nyvaldes Lennart Andersson (Västarvet) för en tid av ett år.

§ 17 Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Robert Herpai, (Sveriges Järnvägsmuseum) för en tid av två år. Catharina Wikström, Nacka lokalhistoriska arkiv och Ulla Hallbäck (Västergötlands museum) valdes vid årsmötet 2009 för en tid av två år och kvarstår därmed i ytterligare ett år.

§ 18 Information från styrelsen
Eva Hult informerade om att nästa studiebesök kommer att vara en visning av Nationalmuseums arkiv, bibliotek, Fototeket och svenskt porträttarkiv måndagen den 19 april kl. 14.00.

§ 19 Övriga under mötet uppkomna frågor
Frågan om en eventuell ändring av paragraf 13 i MABBAS stadgar togs upp. Eftersom Svenska Museiföreningen inte finns längre bör vid en eventuell upplösning av föreningen tillgångarna istället gå till något vällovligt ändamål i linje med föreningens verksamhet som framgår av stadgarnas paragraf 1. Mötet beslutade att överlåta till styrelsen att vid nästa möte formulera en ny lydelse till paragraf 13.
Valberedningen skall sättas upp på utskickslistan för dagordning och protokoll från styrelsemötena. 2009 års verksamhetsberättelse ska läggas ut på hemsidan.

§ 20 Avslutning
Gunvor Vretblad förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet
Eva Lenneman

Justeras
Gunvor Vretblad    Thomas Skalm   Louise Cederwall Lindström

Kapitelavskiljare
Årsmötesprotokoll för föreningen MABBAS år 2009
Datum 23 mars 2009
Plats Sjöhistoriska museet i Stockholm

Närvarande:
Närvarolistans saknas!
§ 1. Mötet öppnades.

§ 2. Mariann Odelhall valdes till mötesordförande.

§ 3. Eva Hult valdes till mötessekreterare.

§ 4. Som justerare av protokollet valdes Ana Duran och Ingrid Åkerlind. Ordföranden ska också justera protokollet.

§ 5. Mötet fann utlysandet av mötet korrekt.

§ 6. Mötet godkände dagordningen.

§ 7. Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen för 2008.

§ 8. Kassör Ulla Hallbäck läste upp resultat- och balansräkningen.

§ 9. Kassör Ulla Hallbäck läste upp revisionsberättelsen.

§ 10. Styrelsen gavs ansvarsfrihet.

§ 11. Medlemsavgiften för föreningen blir oförändrad år 2009.

§ 12. Mariann Odelhall valdes till ordförande för 2009.

§ 13. Val av ordinarie styrelseledamöter.
Omval för två år: Åsa Bergström-Bengtsson, Eva Lenneman, Carl Axel Pettersson.
Valda på två år på årsmötet 2008: Louise Cederwall Lindström, Eva Hult, Mariann Odelhall, Karin Westin.
Nyval av styrelseledamot: Agneta Höglander som ersätter Ulla Hallbäck som kassör.

§ 14. Val av styrelsesuppleanter på ett år
Karin Norberg, Margita Nordell, Lisskulla Werkmäster, vakans.

§ 15. Val av revisor på ett år
Clary Winberg.

§ 16. Val av revisorssuppleant på ett år
Thomas Skalm.

§ 17. Val av valberedning
Catharina Wikström, sammankallande, Ulla Hallbäck och Robert Herpai.

§ 18. Ordföranden informerade om att under våren kommer föreningen anordna studiebesök på Nationalmuseums arkiv och bibliotek under eftermiddagen den 20 april, samt troligen ett tvådagars besök i Göteborg i mitten av maj.

§ 19.
Inga övriga frågor.

§ 20. Mötet avslutades.

Därefter serverades kaffe. Till sist höll Ulf Bodin från Riksantikvarieämbetet ett uppskattat föredrag om K-samsök.

Vid protokollet
Eva Hult

Justeras
Ana Durán  Ingrid Åkerlind  Mariann Odelhall

Kapitelavskiljare
Årsmötesprotokoll för föreningen MABBAS år 2008
Datum 10 mars 2008
Plats Armémuseum i Stockholm

Närvarande:
Christer Bergin, Dalarnas museum
Per-Olov Bjällhag, Tekniska museet
Louise Cederwall Lindström, Riksarkivet
Ana Durán, Kulturnät Sverige
Ulla Hallbäck, Västergötlands museum
Eva Hult, Statens maritima museer
Agneta Höglander, Sörmlands museum
Eva Lenneman, Vin & Sprithistoriska Museet
Karin Norberg, Postmuseum
Margita Nordell, Borås museum
Mariann Odelhall, Stockholms stadsmuseum
Carl-Axel Petersson, Spårvägsmuseet
Catharina Wikström, Nacka kulturcentrum

§ 1 Mötets öppnande
Mariann Odelhall hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Christer Bergin.

§ 3 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Eva Lenneman.

§ 4 Val av justerare
Carl-Axel Petersson och Agneta Höglander utsågs att tillsammans med ordföranden justera årsmötesprotokollet.

§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades vara behörigen utlyst.

§ 6 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 7 Verksamhetsberättelse för 2007
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Resultat- och balansräkning för 2007
Resultat- och balansräkningen föredrogs av Ulla Hallbäck och lades till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse för 2007
Revisorernas berättelse lästes upp av Ulla Hallbäck och lades till handlingarna.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att lämna styrelsen ansvarsfrihet för 2007.

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter för 2009
Fastställdes att medlemsavgifterna för 2009 ska hållas oförändrade, dvs. 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institution.

§ 12 Val av ordförande för två år
Omvaldes Mariann Odelhall (Stockholms stadsmuseum) till föreningens ordförande för två år.

§ 13 Val av ordinarie styrelseledamöter
Louise Cederwall Lindström, (Riksarkivet), Eva Hult (Sjöhistoriska museet), Mariann Odelhall (Stockholms stadsmuseum) och Karin Westin (Sundsvalls museum) omvaldes för en tid av två år.
Vid årsmötet 2007 valdes Åsa Bergström-Bengtsson (Dunkers Kulturhus), Carl Axel Petersson (Stockholms spårvägsmuseum), Ulla Hallbäck, (Västergötlands museum) och Eva Lenneman (Vin & Sprithistoriska Museet) för en tid av två år och kvarstår därmed i styrelsen i ytterligare ett år..

§ 14 Val av styrelsesuppleanter
Omvaldes Agneta Höglander (Sörmlands museum), Karin Norberg (Postmuseum) och Margita Nordell (Borås museum) och nyvaldes Lisskulla Werkmäster (Dalarnas museum),samtliga för en tid av ett år.

§ 15 Val av två revisorer
Omvaldes Clary Winberg (Regionmuseum Västra Götaland) och Lennart Andersson (Regionmuseum Västra Götaland), båda för en tid av ett år.

§ 16 Val av två revisorssuppleanterOmvaldes Eva-Teresa Tottie, (Musikmuseet) och Thomas Skalm, båda för en tid av ett år.

§ 17 Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Robert Herpai, (Sveriges Järnvägsmuseum, sammankallande) och Catharina Wikström, Nacka lokalhistoriska arkiv.

§ 18 Information från styrelsen
Mariann Odelhall informerade om att medlemsträffarna under 2007 varit lyckade och ovanligt välbesökta. Mariann berättade också om årets program som bland annat kommer att innehålla ett studiebesök vid Riksarkivet i Arninge den 28 april och att ett studiebesök i Sundsvall planeras under hösten.

§ 19 Övriga under mötet uppkomna frågor
Frågan om en eventuell stadgeändring vad gäller antalet revisorer och revisorssuppleanter togs upp. Mötet beslutade att antalet skall ändras från två av varje till en revisor och en revisorssuppleant. Mötet beslutade även att stryka meningen i stadgarnas första paragraf om att MABBAS är remissinstans till Svenska Museiföreningen, eftersom föreningen upphört.

§ 20 Avslutning
Christer Bergin förklarade årsmötet avslutat.

Justeras
Carl-Axel Petersson  Agneta Höglander  Christer Bergin

Efter årsmötesförhandlingarna berättade Ann-Sofi Forsmark och Susanna Strömberg om Per Anders Fogelströms bild- och boksamling som skänkts till Stockholms stadsmuseum.

Kapitelavskiljare

%d bloggare gillar detta: